Wydział Tańca

VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ TAŃCA

REKRUTACJA 2020/21

TANIEC WSPÓŁCZESNY! NOWA SPECJALNOŚĆ!
stu­dia sta­cjo­nar­ne I stop­nia, 3‑letnie. Program studiów kształ­ci w
zakre­sie tech­nik, stylów i form tańca współczesnego takich jak:
modern i con­tem­po­ra­ry, taniec fizycz­ny, taniec jaz­zo­wy, for­my tań­ca
nowo­cze­sne­go, tech­ni­ki impro­wi­za­cji i kon­takt-impro­wi­za­cji.

REJESTRACJA DO 31 MAJA 2020!

Taniec współczesny – pro­gram studiów, stu­dia I st. [pdf]


Uwaga! Trwa rekru­ta­cja na spe­cjal­no­ści:
PEDAGOGIKA BALETOWA, stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia
CHOREOGRAFIA I TEORIA TAŃCA, stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne II stop­nia.
Zapraszamy!

Dziekan

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC

Sekretariat

mgr Ewa Dudkiewicz
pokój 310, tel. (22) 2789 356

e‑mail: taniec@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 21/05/2020