Muzyka elektroniczna, filmowa i teatralna

Muzyka elektroniczna, filmowa i teatralna (MEFIT)

MEFIT to nowy pakiet przed­mio­tów, skie­ro­wa­ny do stu­den­tów kom­po­zy­cji oraz stu­den­tów innych wydzia­łów, zain­te­re­so­wa­nych kom­po­no­wa­niem i pro­duk­cją muzy­ki elek­tro­nicz­nej, fil­mo­wej i teatral­nej, wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii do two­rze­nia muzy­ki i dzieł mul­ti­me­dial­nych, zasto­so­wa­niem narzę­dzi kom­pu­te­ro­wych w prak­ty­ce wyko­naw­czej. Na MEFIT skła­da­ją się nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty, dostęp­ne jako fakul­te­ty:

Kompozycja muzyki filmowej

prowadzący – dr hab. Tomasz Opałka

Przedmiot pozwa­la zgłę­bić taj­ni­ki kom­po­no­wa­nia muzy­ki do fil­mów, tra­ile­rów i ani­ma­cji. Zapewnia kom­plek­so­wą edu­ka­cję z zakre­su kom­po­zy­cji muzy­ki do form audio­wi­zu­al­nych z uwzględ­nie­niem naj­now­szych tren­dów w bran­ży bez pomi­ja­nia tych histo­rycz­nych. Studenci pozna­ją wszel­kie aspek­ty pra­cy kom­po­zy­to­ra two­rzą­ce­go w bran­ży fil­mo­wej (arty­stycz­ne, praw­ne, finan­so­we) oraz róż­ni­ce w pra­cy twór­cy dzia­łą­ją­ce­go w Hollywood, Europie i Polsce. Komponują muzy­kę do róż­no­rod­nych pod wzglę­dem sty­li­stycz­nym mate­ria­łów fil­mo­wych.

Analiza muzyki filmowej

prowadzący – dr hab. Tomasz Opałka

To zaję­cia dla ludzi inte­re­su­ją­cych się muzy­ką i kinem. W ramach zajęć ana­li­zo­wa­ne są wybra­ne fil­my, poszcze­gól­ne sce­ny i ich frag­men­ty pod kątem uży­cia w nich muzy­ki, jej kon­tek­stu, a tak­że spo­so­bu pra­cy kom­po­zy­to­ra z mon­ta­żem obra­zu i dźwię­kiem w fil­mie. Ponadto na zaję­ciach ana­li­zo­wa­ne są par­ty­tu­ry twór­ców muzy­ki fil­mo­wej, zwłasz­cza pod kątem instru­men­ta­cji, nota­cji i uży­tych środ­ków kom­po­zy­tor­skich.

Kompozycja muzyki teatralnej

prowadzący – mgr Jan Duszyński

Kompozytor muzy­ki teatral­nej ma szan­sę wejść w sze­re­gi osób głę­bo­ko i żywo reagu­ją­cych na świat nas ota­cza­ją­cy. Ma szan­sę dzie­lić się swo­ją wraż­li­wo­ścią z publicz­no­ścią teatral­ną w spo­sób trud­ny do wyobra­że­nia dla więk­szo­ści osób. Praca speł­nio­ne­go kom­po­zy­to­ra muzy­ki teatral­nej daje spo­re korzy­ści finan­so­we. Jeśli jesteś oso­bą otwar­tą, goto­wą pod­jąć trud­ne wyzwa­nia, goto­wą zde­rzyć się z pro­ble­ma­mi czę­sto bar­dzo trud­ny­mi, kon­tro­wer­syj­ny­mi, to być może wła­śnie współ­two­rze­nie świa­tów teatral­nych jest two­ją przy­szło­ścią!

Realizacja muzyki komputerowej

prowadzący – dr Wojciech Błażejczyk

Teoretyczne i warsz­ta­to­we przy­go­to­wa­nie do kom­po­no­wa­nia i reali­zo­wa­nia wła­snych utwo­rów elek­tro­nicz­nych i kom­pu­te­ro­wych z ele­men­ta­mi inte­rak­cji. Przygotowanie do korzy­sta­nia z kom­pu­te­ro­we­go warsz­ta­tu pra­cy kom­po­zy­to­ra oraz kom­pu­te­ro­wych narzę­dzi do syn­te­zy, prze­twa­rza­nia, kon­tro­li i prze­strzen­nej dys­try­bu­cji dźwię­ku.

Realizacja live electronics

prowadzący – dr Wojciech Błażejczyk

Zajęcia dla osób zain­te­re­so­wa­nych wyko­ny­wa­niem na żywo muzy­ki elek­tro­nicz­nej. W ramach zajęć pre­zen­to­wa­ne są od stro­ny prak­tycz­nej zaawan­so­wa­ne tech­ni­ki prze­twa­rza­nia dźwię­ku na żywo za pomo­cą kom­pu­te­ra, meto­dy kon­tro­lo­wa­nia para­me­trów dźwię­ku za pomo­cą róż­ne­go rodza­ju kon­tro­le­rów, stra­te­gie kom­po­zy­tor­skie i impro­wi­za­tor­skie zakła­da­ją­ce udział wyko­naw­cy live elec­tro­nics w cha­rak­te­rze muzy­ka rów­no­rzęd­ne­go instru­men­ta­li­stom. Studenci przy­go­to­wu­ją wła­sne pro­jek­ty prze­zna­czo­ne do wyko­na­nia kon­cer­to­we­go.

Praktyka muzyki elektroakustycznej

prowadzący – mgr Sławomir Wojciechowski

Praktyka muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich chcą­cych bli­żej poznać natu­rę mediów elek­tro­nicz­nych od kom­po­zy­tor­skiej, instru­men­tal­nej stro­ny. Grupowe ćwi­cze­nia i impro­wi­za­cje pozwo­lą zro­zu­mieć w jaki spo­sób nowe tech­no­lo­gie roz­wi­ja­ją wyobraź­nię i kom­po­zy­tor­ski warsz­tat. Przystępna pre­zen­ta­cja róż­no­rod­nych urzą­dzeń i pro­gra­mów wyko­rzy­sty­wa­nych w muzy­ce eks­pe­ry­men­tal­nej, klu­bo­wej i roz­ryw­ko­wej sta­nie się zapew­ne boga­tym źró­dłem inspi­ra­cji do wła­snych arty­stycz­nych pro­jek­tów.

Wirtualne instrumenty

prowadzący – mgr Andrzej Kopeć

Praktyczny kurs korzy­sta­nia z wir­tu­al­nych instru­men­tów w dwóch pod­sta­wo­wych kate­go­riach: biblio­tek brzmie­nio­wych, w głów­nej mie­rze symu­lu­ją­cych ist­nie­ją­ce instru­men­ty aku­stycz­ne, oraz syn­te­za­to­rów jako sze­ro­ko poję­tych narzę­dzi do gene­ro­wa­nia sygna­łu dźwię­ko­we­go.

Realizacja kompozycji multimedialnej

prowadzący – mgr Andrzej Kopeć

W ramach zajęć stu­den­ci pozna­ją meto­dy i tech­no­lo­gie two­rze­nia inte­rak­tyw­nych kom­po­zy­cji mul­ti­me­dial­nych, łączą­cych kom­po­nent muzycz­no-dźwię­ko­wy z inny­mi media­mi i tech­no­lo­gia­mi, przede wszyst­kim wizyj­ny­mi.

Realizacja kompozycji algorytmicznej

prowadzący – mgr Andrzej Kopeć

Zajęcia prak­tycz­ne ukie­run­ko­wa­ne na pisa­nie pro­stych pro­gra­mów prze­twa­rza­ją­cych i gene­ru­ją­cych struk­tu­ry muzycz­ne.


ostatnia modyfikacja: 16/06/2020