Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Budynek Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
Budynek Wydziału
Instrumentalno-Pedagogicznego
w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny pro­wa­dzi stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia na nastę­pu­ją­cych kie­run­kach:

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­to­ra sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie instru­men­ta­li­sty­ka oraz stop­nia dok­to­ra sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie dyry­gen­tu­ra.

W Wydziale dzia­ła­ją nastę­pu­ją­ce zakła­dy:

Informacje dla kandydatów

Dziekan: prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka
Prodziekani: prof. UMFC dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC dr hab. Krystyna Gołaszewska
ul. Kawaleryjska 5
15–324 Białystok
tel. (0 85) 742 15 07, (0 85) 742 21 56, (0 85) 742 72 71
fax (0 85) 742 85 08
e-mail: sekretariat@chopin.man.bialystok.pl, w7@chopin.edu.pl
stro­na www: chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018