Informacje dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2017/2018

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na Wydział Reżyserii Dźwięku w roku aka­de­mic­kim 2017/2018


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017