VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU

Jeden z pierw­szych na świe­cie i jedy­ny taki w Polsce ośro­dek kształ­ce­nia reży­se­rów dźwię­ku. Powstał w 1954 roku. Po trzech latach stu­diów licen­cjac­kich, absol­wen­ci mają moż­li­wość ubie­ga­nia się o pod­ję­cie dwu­let­nich stu­diów magi­ster­skich na jed­nej z trzech spe­cjal­no­ści: reży­se­rii muzycz­nej, reży­se­rii dźwię­ku w fil­mie i tele­wi­zji oraz reży­se­rii dźwię­ku w mul­ti­me­diach. Absolwenci stu­diów II stop­nia mogą pra­co­wać jako reży­se­rzy i reali­za­to­rzy dźwię­ku, jako ope­ra­to­rzy dźwię­ku w fil­mie, jako ilu­stra­to­rzy muzycz­ni, ale też w innych pro­fe­sjach muzycz­nych lub zwią­za­nych z kre­acją dźwię­ku.

Przedmioty głów­ne i kie­run­ko­we obej­mu­ją m.in.: reży­se­rię muzycz­ną, reży­se­rię dźwię­ku w fil­mie, kre­ację dźwię­ku w mul­ti­me­diach, nagra­nia doku­men­tal­ne, reali­za­cję muzy­ki elek­tro­nicz­nej, ilu­stra­cję dźwię­ko­wą, reali­za­cję efek­tu dźwię­ko­we­go, fono­gra­ficz­ną ana­li­zę par­ty­tu­ry, este­ty­kę dźwię­ku w fil­mie, histo­rię fil­mu, tech­ni­ki stu­dyj­ne, sol­feż bar­wy, aku­sty­kę, elek­tro­aku­sty­kę, pod­sta­wy elek­tro­ni­ki. Przedmioty muzycz­ne: czy­ta­nie par­ty­tur, lite­ra­tu­ra muzycz­na, kształ­ce­nie słu­chu, gra na for­te­pia­nie, chór, instru­men­ta­cja, aran­ża­cja, semi­na­rium muzy­ki jaz­zo­wej.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2012/2013 stu­dia na spe­cjal­no­ści reży­se­ria dźwię­ku w mul­ti­me­diach reali­zo­wa­ne są jako kon­ty­nu­acja pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od roku aka­de­mic­kie­go 2010/2011 kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia spe­cjal­no­ści reży­se­ria muzycz­na oraz reży­se­ria dźwię­ku w fil­mie i tele­wi­zji mogą wystą­pić o posze­rze­nie wybra­ne­go przez sie­bie kie­run­ku o przed­mio­ty mul­ti­me­dial­ne w try­bie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu stu­diów, w ramach pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna pro­wa­dzo­ne­go przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia kie­run­ko­we pro­wa­dzą peda­go­dzy: Andrzej Bohdanowicz, Ryszard Borowski, Katarzyna Dzida-Hamela, Krzysztof Jastrząb, Krzysztof Kuraszkiewicz, Ewa Lasocka, Małgorzata Lewandowska, Andrzej Lupa, Andrzej Miśkiewicz, Joanna Napieralska, Barbara Okoń-Makowska, Witold Osiński, Małgorzata Przedpełska-Bieniek, Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Jarosław Regulski, Krzysztof Szlifirski, Nikodem Wołk-Łaniewski, Jan Żera.

Katedry:

Katedra Reżyserii Dźwięku, Katedra Akustyki Muzycznej

dzie­kan: prof. zw. dr hab. Małgorzata Lewandowska
pro­dzie­kan: prof. zw. dr hab. Witold Osiński
sekre­ta­riat: mgr Anna Szewczyk
pokój 309, tel. (22) 2789 283
e-mail: w6@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018