Zespoły Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Zespoły wokalne

Wydziałowe chóry mieszane i chór żeński tworzą studenci specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, dyrygentura chóralna i muzyka kościelna. Podstawowym zadaniem dydaktycznym chórów jest tworzenie warsztatu artystycznego dla studentów – adeptów dyrygentury chóralnej. Chóry dysponują rozległym i zróżnicowanym repertuarem, obejmującym utwory różnych stylów, gatunków i epok. Duża ilość dzieł opracowywanych i wykonywanych w każdym semestrze w ramach koncertów dyplomowych umożliwia studentom poznanie praktycznych aspektów wykonawstwa chóralnego. Pod artystyczną opieką pedagogów – członków Katedry Dyrygentury Chóralnej – studenci zdobywają zawodowe doświadczenie jako śpiewacy zespołowi i dyrygenci. Zespoły wokalne prowadzili wybitni profesorowie UMFC, wśród nich m.in.: prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak, prof. zw. dr hab. Henryk Wojnarowski, prof. zw. dr hab. Józef Bok. Zespoły biorą udział w licznych koncertach na terenie Uczelni i poza nią. Wśród ostatnich wydarzeń można wymienić udział w mszy św. radiowej w Bazylice pw. św. Krzyża w Warszawie, koncert poświęcony twórczości Jana Maklakiewicza (27.04.2014), koncert z okazji Święta Wolności w 25. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości (08.06.2014), udział w koncercie z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci w Kościele Seminaryjnym w Warszawie, dokonanej przez kard. Kazimierza Nycza (22.01.2015). Licznymi występami i wysokim poziomem wykonawczym chóry wpisują się znacząco w działalność koncertową Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Są także artystyczną wizytówką Wydziału i Uczelni podczas częstych koncertów na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna

Zespół męski działający w UMFC od 2009 roku pod opieką Zakładu Muzyki Kościelnej, składający się ze studentów kierunku muzyka kościelna i sympatyków. Czynnie uczestniczy w życiu Wydziału i Kierunku, biorąc udział w uroczystych liturgiach i koncertach, a także egzaminach dyplomowych nie tylko na macierzystym kierunku. Zespół ma w swoim repertuarze m.in. wiele współczesnych dzieł polskiej literatury sakralnej, w tym niektóre wykonywane po latach zapomnienia. Zespół wykorzystywany jest również do studenckich praktyk dyrygenckich. Opiekunem artystycznym jest dr hab. Michał Sławecki.

Schola Gregoriana Universitatis Musicali Friderici Chopin

Zespół powstał w 2010 roku. Złożony jest ze studentów kierunku muzyka kościelna, działa pod opieką Zakładu Muzyki Kościelnej. Repertuar Zespołu stanowią utwory należące do authenticum fontium gregorianorum, a interpretowane są w oparciu o najstarsze dostępne liturgiczno-muzyczne źródła adiastematyczne. Zagadnienia wykonawcze w duchu spuścizny spadkobierców i uczniów Dom Eugene’a Cardine’a – fundatora semiologii gregoriańskiej obejmują modalność, semiomodalność, semioestetykę i restytucję melodyczną. Zespół uczestniczy w życiu Wydziału i Uniwersytetu, w zależności od potrzeb biorąc udział w liturgiach, koncertach i egzaminach dyplomowych. Opiekunem artystycznym jest dr hab. Michał Sławecki.

Zespół Wokalny Kierunku Muzyka KościelnaSchola Gregorianum

 

Zespół orkiestrowy Wydziału V

Zespół orkiestrowy, będący de facto kameralną orkiestrą smyczkową, tworzą studenci, którzy są wykształconymi instrumentalistami w szkole muzycznej niższych szczebli. W miarę potrzeb i realizowanego repertuaru w pracach zespołu biorą udział muzycy grający na innych instrumentach orkiestrowych. Zespół jest również przedmiotem fakultatywnym dla studentów Wydziału Instrumentalnego, co daje możliwość wspólnego, międzywydziałowego muzykowania i wymiany doświadczeń. Zespół jest ponadto miejscem praktyk dyrygenckich, bierze udział w koncertach dyplomowych, wykonując głównie wokalno-instrumentalne formy z wydziałowymi zespołami wokalnymi. Koncertuje także samodzielnie oraz z udziałem tancerzy baletu na kierunku rytmika i taniec. W ostatnich latach wykonano takie dzieła, jak m.in.: Requiem Gabriela Fauré, Magnificat Johna Ruttera, Msza „Nelsońska” Josepha Haydna, kompozycje instrumentalne Wolfganga Amadeusa Mozarta, Mikołaja Góreckiego i Romualda Twardowskiego.


ostatnia modyfikacja: 10/11/2016