Specjalność: Choreografia i teoria tańca

W roku akademickim 2011/2012 została uruchomiona nowa specjalność Choreografia i teoria tańca.
Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra sztuki w zakresie choreografii i teorii tańca. Studia na kierunku Taniec, specjalność – Choreografia i teoria tańca to studia niestacjonarne, prowadzone w systemie zaocznym.
Studia II stopnia na kierunku Taniec, specjalność Choreografia i teoria tańca, to pierwsze w Polsce magisterskie studia niestacjonarne o takim profilu. Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach: Taniec, Teatr i Rytmika oraz absolwentów z dyplomem AWF i studentów z tytułem licencjata studiów o profilu artystyczno-humanistycznym, którzy posiadają udokumentowaną praktykę taneczną.
Program studiów zakłada realizację planu studiów (siatki godzin) w trzech grupach przedmiotów – podstawowych, kierunkowych i do wyboru. W grupie przedmiotów podstawowych zawarte zostały przedmioty teoretyczne. Są to między innymi.: taniec i balet XX i XXI w., estetyka, choreologia, analiza muzyczno-ruchowa dzieła muzycznego, wiedza o widowisku teatralnym. Przedmioty kierunkowe to w przeważającej mierze przedmioty praktyczne z zakresu tańca – taniec klasyczny, współczesny, jazzowy, nowoczesny, polskie tańce narodowe, improwizacja, ekspresja sceniczna, a także przygotowujące do roli profesjonalnego choreografa – dramaturgia, inscenizacja i reżyseria spektaklu, oprawa sceniczna spektaklu i choreografia.
Dodatkowo, zgodnie ze swoimi specyficznymi, szczególnymi zainteresowaniami, grupa przedmiotów do wyboru daje studentowi możliwość pogłębienia wiedzy o treści następujących przedmiotów – ochrona własności intelektualnej, historyczne i źródłowe formy tańca, marketing i PR w kulturze, krytyka tańca i dzieła choreograficznego, seminarium pracy z kompozytorem. Realizacja wyżej wymienionych grup przedmiotów stanowi niezbędne kompendium wiedzy przyszłych choreografów i teoretyków tańca.
Podstawowymi formami kształcenia na specjalności Choreografia i teoria tańca są wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki zawodowe.

 


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017