ZAKŁAD TAŃCA

Zakład Tańca został powo­ła­ny w 2011 roku przez Rektora UMFC  do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści mery­to­rycz­nej, inspi­ru­ją­cej i koor­dy­nu­ją­cej pra­cę arty­stycz­ną, nauko­wą i dydak­tycz­no-wycho­waw­czą na kie­run­ku Taniec.
Szczegółowymi zada­nia­mi Zakładu Tańca są:

W ramach kie­run­ku Taniec ist­nie­ją spe­cjal­no­ści:

Na Wydziale V pro­wa­dzone są Pody­plo­mowe Stu­dia Teo­rii Tańca.

Regulamin Zakładu Tańca

Historia kie­run­ku Taniec

Pracownicy Zakładu

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wycichowska — kie­row­nik Zakładu
ad. dr Klaudia Carlos-Machej, e-mail: taniec@chopin.edu.pl

prof. UMFC dr hab. Aleksandra Dziurosz
prof. UMFC dr hab. Beata Książkiewicz
ad. dr hab. Zofia Rudnicka
ad. dr Andrzej Morawiec
as. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
as. Elżbieta Raczyńska-Warzec
st. wykł. Joanna Sibilska

Osoby współpracujące z Zakładem Tańca

prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
dr hab. Jagna Dankowska
dr hab. Tomasz Nowak
dr hab. Krzysztof Szmyt
dr Sandra Frydyrysiak
dr Joanna Gorwa
dr Magdalena Malska
dr Aldona Nawrocka-Woźniak
dr Andrzej Tadeusz Nowak
dr Katarzyna Sempolska
dr Barbara Sier
dr Joanna Szymajda
mgr Bogdan Goniarski
mgr Robert Bondara
mgr Danuta Borzęcka
mgr Leszek Bzdyl
mgr Aleksandra Duda
mgr Malwina Głowacka
mgr Magdalena Gruziel
mgr Jagoda Ignaczak
mgr Zofia de Ines-Lewczuk
mgr Teresa Kieger-Leska
mgr Magdalena Kielak
mgr Emilia Lipka
mgr inż. Jacek Majer
mgr Piotr Michej
mgr Grzegorz Pańtak
mgr Danuta Piasecka
mgr Jacek Przybyłowicz
mgr Hanna Raszewska-Kursa
mgr Danuta Rzążewska
mgr Anna Sąsiadek
mgr Roman Smoczyński
mgr Jakub Sokołowski
mgr Jitka Stokalska-Dzierżykrajova
mgr Dariusz Stokowiec
mgr Irena Tarasiewicz
mgr Ilona Trybuła
mgr Małgorzata Włoczkowska
mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska

Kontakt:

e-mail: zt@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/10/2018