Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki

CzŇāonkowie Pracowni:

as. Jakub Hutek

Pracownia Psychologii Muzyki UMFC pro¬≠wa¬≠dzi dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wo-badaw¬≠czńÖ, dydak¬≠tycz¬≠no-szko¬≠le¬≠nio¬≠wńÖ, kon¬≠sul¬≠ta¬≠cyj¬≠nńÖ i wydaw¬≠ni¬≠czńÖ.

DziaŇāalnoŇõńá nauko¬≠wo-badaw¬≠cza Pracowni pro¬≠wa¬≠dzo¬≠na jest obec¬≠nie w nastńô¬≠pu¬≠jńÖ¬≠cych dzie¬≠dzi¬≠nach:

Pracownicy Pracowni kon¬≠sul¬≠tu¬≠jńÖ i recen¬≠zu¬≠jńÖ pra¬≠ce nauko¬≠we, pro¬≠gra¬≠my badaw¬≠cze i wdro¬≠Ňľe¬≠nio¬≠we z dzie¬≠dzi¬≠ny psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii muzy¬≠ki i peda¬≠go¬≠gi¬≠ki muzycz¬≠nej. UdzielajńÖ infor¬≠ma¬≠cji na temat narzńô¬≠dzi dia¬≠gno¬≠stycz¬≠nych do badaŇĄ oraz udo¬≠stńôp¬≠nia¬≠jńÖ testy muzycz¬≠ne.

DziaŇāalnoŇõńá dydak¬≠tycz¬≠na Pracowni obej¬≠mu¬≠je zajńô¬≠cia z psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii og√≥l¬≠nej i psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii muzy¬≠ki dla stu¬≠den¬≠t√≥w UMFC, sŇāu¬≠cha¬≠czy Studium Pedagogicznego, Studium Doktoranckiego i stu¬≠di√≥w pody¬≠plo¬≠mo¬≠wych. Pracownia orga¬≠ni¬≠zu¬≠je kon¬≠fe¬≠ren¬≠cje i sym¬≠po¬≠zja, pro¬≠wa¬≠dzi okre¬≠so¬≠wo otwar¬≠te semi¬≠na¬≠ria i kur¬≠sy szko¬≠le¬≠nio¬≠we dla psy¬≠cho¬≠lo¬≠g√≥w, peda¬≠go¬≠g√≥w i nauczy¬≠cie¬≠li pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cych w szko¬≠Ňāach muzycz¬≠nych. W latach 2001‚Äď2006 pro¬≠wa¬≠dzo¬≠no 3 edy¬≠cje pody¬≠plo¬≠mo¬≠wych stu¬≠di√≥w z psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii muzy¬≠ki.

Pracownia utrzy¬≠mu¬≠je kon¬≠tak¬≠ty z psy¬≠cho¬≠lo¬≠ga¬≠mi muzy¬≠ki z innych kra¬≠j√≥w. W latach 2000‚Äď2009 goŇõńá¬≠mi byli nastńô¬≠pu¬≠jńÖ¬≠cy psy¬≠cho¬≠lo¬≠go¬≠wie: John A. Sloboda, Heiner Gembris, Susan Hallam, Adina Mornell, Jane Ginsborg, Harald Jorgensen, David Hargreaves, Bengt Olsson, Anna Rita Adessi, Nigel Marshall, Blanka Bogunovińć.

Pracownia wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠je z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz z ZespoŇāem Szk√≥Ňā Specjalnych nr 2 w Garwolinie. W ramach pod¬≠pi¬≠sa¬≠nych um√≥w sńÖ pro¬≠wa¬≠dzo¬≠ne warsz¬≠ta¬≠ty muzycz¬≠ne oraz bada¬≠nia og√≥l¬≠no¬≠ro¬≠zwo¬≠jo¬≠wych funk¬≠cji zajńôńá muzycz¬≠nych z oso¬≠ba¬≠mi o spe¬≠cjal¬≠nych potrze¬≠bach psy¬≠chicz¬≠nych i edu¬≠ka¬≠cyj¬≠nych.

DziaŇāalnoŇõńá wydaw¬≠ni¬≠cza obej¬≠mu¬≠je kla¬≠sycz¬≠ne oraz aktu¬≠al¬≠ne pozy¬≠cje z psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii muzy¬≠ki, testy zdol¬≠no¬≠Ňõci i osińÖ¬≠gnińôńá muzycz¬≠nych, mate¬≠ria¬≠Ňāy z semi¬≠na¬≠ri√≥w, kon¬≠fe¬≠ren¬≠cji itp. Wybrane publi¬≠ka¬≠cje od 2000 r. :

Historia MińôdzywydziaŇāowej Katedry Psychologii Muzyki


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017