Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur

Członkowie Pracowni:

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz
ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak – kie­row­nik Pracowni
ad. dr hab. Weronika Ratusińska-Zamuszko (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Współpraca:
ad. dr Rafał Janiak
mgr Jakub Krukowski
as. mgr Justyna Pakulak
mgr Jakub Szafrański

 

Pracownia jest nową jed­nost­ką utwo­rzo­ną w struk­tu­rze Katedry Edukacji Muzycznej. Obejmuje peda­go­gów-kom­po­zy­to­rów i teo­re­ty­ków zatrud­nio­nych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, pro­wa­dzą­cych zaję­cia z czy­ta­nia par­ty­tur, instru­men­ta­cji z aran­ża­cją, pro­pe­deu­ty­ki kom­po­zy­cji.

We wrze­śniu 2017 r. Pracownia była orga­ni­za­to­rem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Pierre Boulez – demiurg nowej muzy­ki (kie­row­nic­two kon­fe­ren­cji: ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak). Rokrocznie kom­po­zy­to­rzy zatrud­nie­ni na Wydziale Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, sku­pie­ni w Katedrze Edukacji Muzycznej i Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur, orga­ni­zu­ją kon­cer­ty kom­po­zy­tor­skie stu­den­tów Wydziału, zło­żo­ne z ich kom­po­zy­cji, jak rów­nież z aran­ża­cji, któ­re bywa­ją pre­zen­to­wa­ne tak­że na innych kon­cer­tach, np. na Koncercie Wigilijnym (20 grud­nia 2017).

 


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019