MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM PEDAGOGICZNE

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne działa od 1996 roku. Długoletnim kierownikiem Studium była prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz. Obecnie funkcję tę sprawuje st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa.

Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką międzywydziałową umożliwiającą studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. Zajęcia prowadzone w ramach Studium mają charakter fakultatywny dla wszystkich Wydziałów UMFC.

Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina mają możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych po otrzymaniu zgody Rektora, odpłatnie, w ramach zajęć prowadzonych dla studentów.

Zajęcia w ramach Studium Pedagogicznego obejmują:

  1. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych
  2. dydaktykę przedmiotową
  3. przedmioty uzupełniające
  4. praktyki pedagogiczne

Opłata za dyplom ukończenia MSP – 30 zł
Dla słuchaczy eksternistycznych opłaty wg cennika UMFC, tj. za przedmiot kończący się egzaminem – 300 zł, za przedmiot kończący się zaliczeniem – 150 zł, godzina praktyki – 10 zł

Nr konta 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 z dopiskiem MSP

Kierownik MSP – st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa, dyżur: 11:00 – 14:00 (wtorek)
Sekretariat – Grażyna Sierpińska
Pokój 411 (II piętro), telefon: 22 827 72 41 wew. 265
e-mail: msp@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017