KATEDRA EDUKACJI MUZYCZNEJ

SKŇĀAD OSOBOWY KATEDRY EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Katedry ‚ÄĒ prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski
Sekretarz Katedry ‚ÄĒ as. Jakub Hutek

CzŇāonkowie Katedry:

prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski
doc. dr Ewa WilczyŇĄska
ad. dr hab. Krzysztof Szmyt
ad. dr hab. Piotr Olech
ad. dr Anna Ignatowicz-GliŇĄska
ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz
ad. dr Aldona Nawrocka-WoŇļniak
ad. dr GraŇľyna Paciorek-Draus
ad. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
ad. dr Weronika RatusiŇĄska-Zamuszko (WydziaŇā Instrumentalno-Pedagogiczny w BiaŇāymstoku)
as. Emilia Dudkiewicz
as. Jakub Hutek
as. Grzegorz Kos
as. Bartosz MichaŇāowski
st. wykŇā. dr Ewa Stachurska
st. wykŇā. ElŇľbieta BrodziŇĄska
st. wykŇā. Katarzyna Dudek-Kostrzewa
st. wykŇā. MaŇāgorzata Szymanek-Piotrowska
wykŇā. dr RafaŇā Grozdew
wykŇā. Anna Bednarska
wykŇā. Joanna ŇĀukaszewska
mgr Justyna Pakulak

Wsp√≥Ňāpraca:

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
dr RafaŇā Janiak
dr BartŇāomiej SwebodziŇĄski
mgr Jakub Krukowski
mgr MaŇāgorzata Rudnicka
mgr Daniel Synowiec
mgr Jakub SzafraŇĄski

Pracownie funkcjonujńÖce w ramach Katedry:

Z DZIEJ√ďW KATEDRY EDUKACJI MUZYCZNEJ

Historia Katedry Edukacji Muzycznej sińô¬≠ga grud¬≠nia 1961 roku, kie¬≠dy powo¬≠Ňāa¬≠no Katedrńô Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem zostaŇā prof. Wincenty Laski, kt√≥¬≠ry prze¬≠wo¬≠dziŇā nińÖ do 1966 roku. W p√≥Ňļ¬≠niej¬≠szym okre¬≠sie kie¬≠row¬≠ni¬≠ka¬≠mi Katedry byli: Feliks KoŇõnicki, Tadeusz Maklakiewicz, Antoni SzaliŇĄski, Maria PrzychodziŇĄska. Nazwa i pro¬≠gram Katedry ewo¬≠lu¬≠owa¬≠Ňāy wraz z roz¬≠wo¬≠jem i kolej¬≠ny¬≠mi zmia¬≠na¬≠mi nazw obec¬≠ne¬≠go WydziaŇāu Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca, bńôdńÖ¬≠ce¬≠go daw¬≠niej WydziaŇāem Wychowania Muzycznego, p√≥Ňļ¬≠niej zaŇõ WydziaŇāem Edukacji Muzycznej. ByŇāa to wińôc Katedra Problematyki Wychowania Muzycznego, Katedra Wychowania Muzycznego, Katedra Metodyki Wychowania Muzycznego, Katedra Teorii Wychowania Muzycznego.
Od 1993 roku pra¬≠ca¬≠mi nowo utwo¬≠rzo¬≠nej Katedry Edukacji Muzycznej kie¬≠ro¬≠wa¬≠Ňāa prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, kt√≥¬≠ra r√≥w¬≠no¬≠cze¬≠Ňõnie zosta¬≠Ňāa kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem MińôdzywydziaŇāowego Studium Pedagogicznego. KierowaŇāa ona KatedrńÖ do cza¬≠su przej¬≠Ňõcia na eme¬≠ry¬≠tu¬≠rńô w roku 2015. W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2015/2016 dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá Katedry zosta¬≠Ňāa zawie¬≠szo¬≠na. Reaktywowano jńÖ 1 paŇļ¬≠dzier¬≠ni¬≠ka 2016 roku. Kierownikiem zostaŇā w√≥w¬≠czas dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski, prof. UMFC.
W poczńÖt¬≠ko¬≠wym okre¬≠sie (od 1962) dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wa √≥wcze¬≠snej Katedry Wychowania Muzycznego kon¬≠cen¬≠tro¬≠wa¬≠Ňāa sińô wok√≥Ňā przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nia i opra¬≠co¬≠wa¬≠nia pro¬≠gra¬≠m√≥w naucza¬≠nia i zagad¬≠nieŇĄ meto¬≠dycz¬≠nych. W latach 1974‚Äď1993 w war¬≠szaw¬≠skiej uczel¬≠ni funk¬≠cjo¬≠no¬≠waŇā Instytut Pedagogiki Muzycznej, bńôdńÖ¬≠cy teo¬≠re¬≠tycz¬≠nym i badaw¬≠czym wspar¬≠ciem dla kate¬≠dry. Od cza¬≠su jego powsta¬≠nia obie jed¬≠nost¬≠ki funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāy nie¬≠za¬≠leŇľ¬≠nie od sie¬≠bie. Za kaden¬≠cji rek¬≠to¬≠ra prof. Kazimierza GierŇľoda funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāy r√≥w¬≠no¬≠le¬≠gle Katedra Teorii Wychowania Muzycznego (z kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem prof. MarińÖ PrzychodziŇĄskńÖ-Kaciczak) i ZakŇāad Pedagogiki Muzycznej (z kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem prof. ZofińÖ Konaszkiewicz), kt√≥¬≠ry ‚Äď wraz z ZakŇāadem Psychologii Muzyki (kie¬≠row¬≠nik prof. Maria Manturzewska) wcho¬≠dzi¬≠Ňāy w skŇāad IPM. Po likwi¬≠da¬≠cji Instytutu w 1993 r. powsta¬≠Ňāa samo¬≠dziel¬≠na Katedra Psychologii Muzyki (kie¬≠row¬≠nik prof. Maria Manturzewska, po jej odej¬≠Ňõciu na eme¬≠ry¬≠tu¬≠rńô dr hab. Barbara KamiŇĄska), kt√≥¬≠ra sta¬≠ŇāńÖ sińô jed¬≠nost¬≠kńÖ mińô¬≠dzy¬≠wy¬≠dzia¬≠Ňāo¬≠wńÖ.
Od poczńÖt¬≠ku roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2016/2017 w ramach kate¬≠dry funk¬≠cjo¬≠nu¬≠jńÖ pra¬≠cow¬≠nie: Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur, Pracownia Emisji GŇāosu, Pracownia Wokalistyki Ch√≥ralnej, Pracownia KsztaŇācenia SŇāuchu i Harmonii, bńôdńÖ¬≠ca spad¬≠ko¬≠bier¬≠czy¬≠nińÖ nie¬≠ist¬≠nie¬≠jńÖ¬≠cej Mińôdzyuczelnianej Katedry KsztaŇācenia SŇāuchu. W roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kim 2016/2017 przy kate¬≠drze funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠Ňāa r√≥w¬≠nieŇľ Pracownia Psychologii i Pedagogiki Muzyki, bńôdńÖ¬≠ca spad¬≠ko¬≠bier¬≠czy¬≠nińÖ nie¬≠ist¬≠nie¬≠jńÖ¬≠cej MińôdzywydziaŇāowej Katedry Psychologii Muzyki (p√≥Ňļ¬≠niej MińôdzywydziaŇāowego ZakŇāadu Psychologii Muzyki, zli¬≠kwi¬≠do¬≠wa¬≠ne¬≠go z koŇĄ¬≠cem roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2015/2016). Z KatedrńÖ Ňõci¬≠Ňõle wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠je MińôdzywydziaŇāowe Studium Pedagogiczne. Od roku aka¬≠de¬≠mic¬≠kie¬≠go 2017/2018 Katedra Edukacji Muzycznej opie¬≠ku¬≠je sińô nowńÖ spe¬≠cjal¬≠no¬≠ŇõcińÖ stu¬≠di√≥w ‚Äď Wokalistyka Ch√≥ralna (stu¬≠dia II stop¬≠nia, magi¬≠ster¬≠skie), kt√≥¬≠rej zada¬≠niem jest wyksztaŇā¬≠ce¬≠nie przy¬≠szŇāe¬≠go zawo¬≠do¬≠we¬≠go ch√≥¬≠rzy¬≠sty. Jest to jedy¬≠na taka spe¬≠cjal¬≠noŇõńá w Polsce.

OBSZARY BADAWCZE I DYDAKTYKA

Katedra Edukacji Muzycznej jest pla¬≠c√≥w¬≠kńÖ dydak¬≠tycz¬≠nńÖ i nauko¬≠wo-badaw¬≠czńÖ. OpiekńÖ mery¬≠to¬≠rycz¬≠nńÖ obej¬≠mu¬≠je przed¬≠mio¬≠ty zwińÖ¬≠za¬≠ne z peda¬≠go¬≠gicz¬≠nym przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠niem stu¬≠den¬≠t√≥w WydziaŇāu Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca.
Nowy model Katedry wska¬≠zu¬≠je na jej roz¬≠sze¬≠rzo¬≠nńÖ dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wo-badaw¬≠czńÖ, dydak¬≠tycz¬≠nńÖ i arty¬≠stycz¬≠nńÖ, obej¬≠mu¬≠jńÖc swo¬≠jńÖ opie¬≠kńÖ emi¬≠sjńô gŇāo¬≠su, przed¬≠mio¬≠ty teo¬≠re¬≠tycz¬≠no-muzycz¬≠ne ‚Äď ksztaŇā¬≠ce¬≠nie sŇāu¬≠chu, har¬≠mo¬≠nińô i ńáwi¬≠cze¬≠nia z har¬≠mo¬≠nii, pro¬≠pe¬≠deu¬≠ty¬≠kńô kom¬≠po¬≠zy¬≠cji, instru¬≠men¬≠ta¬≠cjńô z aran¬≠Ňľa¬≠cjńÖ i czy¬≠ta¬≠nie par¬≠ty¬≠tur, jak r√≥w¬≠nieŇľ psy¬≠cho¬≠lo¬≠gińô i peda¬≠go¬≠gi¬≠kńô muzy¬≠ki. StńÖd wyni¬≠ka¬≠jńÖ r√≥w¬≠nieŇľ zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia nauko¬≠wo-badaw¬≠cze i arty¬≠stycz¬≠ne poszcze¬≠g√≥l¬≠nych pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w, obej¬≠mu¬≠jńÖc takie zagad¬≠nie¬≠nia, jak muzy¬≠ka XX wie¬≠ku, muzy¬≠ka pol¬≠ska, zagad¬≠nie¬≠nia warsz¬≠ta¬≠tu kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie¬≠go, sto¬≠so¬≠wa¬≠na ana¬≠li¬≠za zacho¬≠wa¬≠nia w edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej, bada¬≠nia nad sŇāu¬≠cho¬≠wńÖ ana¬≠li¬≠zńÖ dzie¬≠Ňāa muzycz¬≠ne¬≠go i ksztaŇā¬≠ce¬≠niem sŇāu¬≠chu i sol¬≠fe¬≠Ňľem.
W skŇāad kate¬≠dry wcho¬≠dzńÖ kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠rzy pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cy na Wydziale V, spe¬≠cja¬≠li¬≠Ňõci od ksztaŇā¬≠ce¬≠nia sŇāu¬≠chu, emi¬≠sji gŇāo¬≠su, a tak¬≠Ňľe nauczy¬≠cie¬≠le aka¬≠de¬≠mic¬≠cy zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy sińô pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠kńÖ peda¬≠go¬≠gicz¬≠ne¬≠go przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠nia stu¬≠den¬≠t√≥w do przy¬≠szŇāej pra¬≠cy w zawo¬≠dzie nauczy¬≠cie¬≠la: spe¬≠cja¬≠li¬≠Ňõci od peda¬≠go¬≠gi¬≠ki z peda¬≠go¬≠gi¬≠kńÖ muzy¬≠ki oraz psy¬≠cho¬≠lo¬≠gii z psy¬≠cho¬≠lo¬≠gińÖ muzy¬≠ki.
Za kaden¬≠cji prof. Zofii Konaszkiewicz zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia badaw¬≠cze pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w i wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cow¬≠ni¬≠k√≥w Katedry kon¬≠cen¬≠tro¬≠wa¬≠Ňāy sińô wok√≥Ňā pro¬≠ble¬≠mu muzy¬≠ka jako peda¬≠go¬≠ga w zmie¬≠nia¬≠jńÖ¬≠cej sińô rze¬≠czy¬≠wi¬≠sto¬≠Ňõci, a wińôc muzy¬≠ka zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠ce¬≠go sińô dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠ŇõcińÖ peda¬≠go¬≠gicz¬≠nńÖ w r√≥Ňľ¬≠no¬≠rod¬≠nych insty¬≠tu¬≠cjach: przede wszyst¬≠kim w szko¬≠Ňāach muzycz¬≠nych, ale tak¬≠Ňľe w szko¬≠Ňāach og√≥l¬≠no¬≠ksztaŇā¬≠cńÖ¬≠cych, w pla¬≠c√≥w¬≠kach wycho¬≠wa¬≠nia r√≥w¬≠no¬≠le¬≠gŇāe¬≠go, w pla¬≠c√≥w¬≠kach dla dzie¬≠ci nie¬≠peŇā¬≠no¬≠spraw¬≠nych itp. PodstawńÖ reflek¬≠sji w pra¬≠cach podej¬≠mo¬≠wa¬≠nych przez czŇāon¬≠k√≥w Katedry w latach 1992‚Äď2015 byŇāo sze¬≠ro¬≠kie rozu¬≠mie¬≠nie edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej, har¬≠mo¬≠nij¬≠nie ŇāńÖczńÖ¬≠cej dydak¬≠ty¬≠kńô muzycz¬≠nńÖ z roz¬≠wo¬≠jem czŇāo¬≠wie¬≠ka. Prace podej¬≠mo¬≠wa¬≠ne w Katedrze mia¬≠Ňāy cha¬≠rak¬≠ter inter¬≠dy¬≠scy¬≠pli¬≠nar¬≠ny. Podejmowano takie zagad¬≠nie¬≠nia, jak: ‚ÄěMuzyk jako peda¬≠gog w kon¬≠tek¬≠Ňõcie pod¬≠sta¬≠wo¬≠wych war¬≠to¬≠Ňõci‚ÄĚ. Badano pro¬≠blem for¬≠ma¬≠cji peda¬≠go¬≠ga muzy¬≠ki jako spe¬≠cja¬≠li¬≠sty w swo¬≠jej dzie¬≠dzi¬≠nie i jako czŇāo¬≠wie¬≠ka. Praca Zofii Konaszkiewicz Szkice z peda¬≠go¬≠gi¬≠ki muzycz¬≠nej (2001), poŇõwińô¬≠co¬≠na temu zagad¬≠nie¬≠niu, doty¬≠czy aksjo¬≠lo¬≠gicz¬≠nych, psy¬≠cho¬≠lo¬≠gicz¬≠nych i peda¬≠go¬≠gicz¬≠nych pod¬≠staw funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠nia peda¬≠go¬≠ga-muzy¬≠ka. W dru¬≠gim z obsza¬≠r√≥w badaw¬≠czych, ‚ÄěEdukacja muzycz¬≠na w Polsce‚ÄĚ, pro¬≠wa¬≠dzo¬≠no bada¬≠nia o cha¬≠rak¬≠te¬≠rze bio¬≠gra¬≠ficz¬≠nym, opra¬≠co¬≠wa¬≠nia tema¬≠t√≥w doty¬≠czńÖ¬≠cych wybra¬≠nych pla¬≠c√≥¬≠wek muzycz¬≠no-edu¬≠ka¬≠cyj¬≠nych, psy¬≠cho¬≠pe¬≠da¬≠go¬≠gicz¬≠ne pro¬≠ble¬≠my edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej w kon¬≠tek¬≠Ňõcie funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠nia pol¬≠skiej szko¬≠Ňāy, w tym bada¬≠nia doty¬≠czńÖ¬≠ce oce¬≠ny szkol¬≠nic¬≠twa muzycz¬≠ne¬≠go przez absol¬≠wen¬≠t√≥w podej¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych stu¬≠dia muzycz¬≠ne. Szczeg√≥lne miej¬≠sce zaj¬≠mo¬≠wa¬≠Ňāa pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠ka wydzia¬≠Ňā√≥w edu¬≠ka¬≠cji muzycz¬≠nej w aka¬≠de¬≠miach muzycz¬≠nych. Kolejny obszar badaŇĄ obej¬≠mo¬≠waŇā ‚Äěwycho¬≠waw¬≠cze i tera¬≠peu¬≠tycz¬≠ne funk¬≠cje muzy¬≠ki‚ÄĚ. Ta pro¬≠ble¬≠ma¬≠ty¬≠ka byŇāa podej¬≠mo¬≠wa¬≠na gŇā√≥w¬≠nie w pra¬≠cach magi¬≠ster¬≠skich. Studenci wraz z √≥wcze¬≠snym kie¬≠row¬≠ni¬≠kiem Katedry, prof. Z. Konaszkiewicz, pro¬≠wa¬≠dzi¬≠li zajńô¬≠cia muzycz¬≠ne w pla¬≠c√≥w¬≠kach dla dzie¬≠ci nie¬≠peŇā¬≠no¬≠spraw¬≠nych. Ostatni z podej¬≠mo¬≠wa¬≠nych zagad¬≠nieŇĄ badaw¬≠czych doty¬≠czyŇā psy¬≠cho¬≠lo¬≠gicz¬≠nych i peda¬≠go¬≠gicz¬≠nych pro¬≠ble¬≠m√≥w pro¬≠fe¬≠sji arty¬≠sty bale¬≠tu. ByŇāy to uni¬≠ka¬≠to¬≠we w ska¬≠li kra¬≠ju bada¬≠nia zwińÖ¬≠za¬≠ne z funk¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠niem uczni√≥w szko¬≠Ňāy bale¬≠to¬≠wej w Polsce, a tak¬≠Ňľe doro¬≠sŇāych tan¬≠ce¬≠rzy w zespo¬≠Ňāach bale¬≠to¬≠wych. Te zagad¬≠nie¬≠nia badaw¬≠cze prze¬≠jńÖŇā powo¬≠Ňāa¬≠ny w 2010 r. ZakŇāad TaŇĄca.

WYBRANE PUBLIKACJE Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNEJ AUTORSTWA PEDAGOG√ďW i ABSOLWENT√ďW UMFC

DANE ADRESOWE

Katedra Edukacji Muzycznej: tel. (22) 2789 214, pok. 421
e-mail: kem@chopin.edu.pl, marcin.lukaszewski@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018