KATEDRA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

Katedra Dyrygentury Chóralnej powstała w kwietniu 1976 roku. Kierownikiem Katedry został prof. Józef Bok, który pełnił tę funkcję do października 1996 r. Kolejnymi kierownikami byli: prof. Ryszard Zimak (1996-1999), prof. Andrzej Banasiewicz (1999-2002), prof. Krzysztof Kusiel-Moroz (2002-2005) i prof. Ryszard Zimak (2005-2008). Aktualnie kierownikiem jest prof. Bogdan Gola.

W początkowych latach działalności Katedry opracowano kryteria egzaminacyjne z przedmiotu dyrygowanie. Zajmowano się problemami związanymi z brzmieniem zespołu wokalnego i zagadnieniami interpretacyjnymi utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych z różnych epok historycznych. Utworzono też problemowe zespoły przedmiotowe: emisji głosu i czytania partytur. Oprócz zebrań plenarnych organizowano zebrania otwarte Katedry, przekształcone później w Ogólnopolskie Narady Pedagogów Dyrygowania. Na spotkaniach tych omawiano m.in. sposoby egzaminowania kandydatów na studia, zagadnienia związane z terminologią używaną w pracy dyrygenta, różnice interpretacyjne wykonań tych samych utworów, dobór repertuaru w procesie nauczania dyrygowania, problemy dotyczące ekspresji gestu dyrygenckiego, zagadnienia wykonawcze monodii średniowiecznej oraz utworów chóralnych renesansu i baroku. Należy podkreślić, iż na profil działalności Katedry Dyrygentury Chóralnej miało wpływ zainteresowanie problematyką zespołów wokalnych w aspekcie brzmienia, interpretacji i techniki dyrygowania z uwzględnieniem relacji psychologicznych między dyrygentem a chórzystami.

Na zebraniach Katedry wygłosiło referaty wielu znakomitych chórmistrzów, m.in. Janusz Dzięcioł, Stanisław Kulczyński, Stefan Stuligrosz, Jadwiga Gałęska-Tritt, Józef Bok, Antoni Szaliński, Henryk Wojnarowski, Ryszard Zimak.

W lutym 1996 roku odbyły się uroczystości związane z dwudziestoleciem działalności Katedry Dyrygentury Chóralnej uwieńczone koncertem utworów chóralnych Claudio Monteverdiego w wykonaniu studentów Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Dyrygował wiedeński chórmistrz Wolfgang Bruneder.

W latach 1996-1999 funkcję kierownika Katedry pełnił prof. Ryszard Zimak. Z jego inicjatywy, w ramach działalności artystycznej Katedry, powstał cykl koncertów pod nazwą Interpretacje muzyki chóralnej. Na koncertach tych występowały różnorodne zespoły chóralne, prezentujące ciekawy i zróżnicowany stylistycznie repertuar. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności warszawskiej i kontynuowane są do chwili obecnej.

Ważnym wydarzeniem w działalności Katedry stało się powołanie w październiku 1998 roku Zakładu Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku. Funkcję Kierownika Zakładu pełni prof. Violetta Bielecka.

Za czasów kadencji prof. Andrzeja Banasiewicza (1999-2002) był kontynuowany z powodzeniem cykl koncertów Interpretacje muzyki chóralnej. Wystąpiły znane chóry z Warszawy, Olsztyna, Lublina i Białegostoku. Odbyły się kolejne Festiwale Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego, których współorganizatorem, wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, jest Katedra Dyrygentury Chóralnej. Laureatami głównych nagród tego Festiwalu są w większości zespoły prowadzone przez absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej (obecna nazwa Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca). Zostały też zorganizowane koncerty jubileuszowe: z okazji 50-lecia pracy artystycznej, pedagogicznej i społecznej Prof. Józefa Boka i 25-lecia działalności Katedry Dyrygentury Chóralnej.

Pracownicy Katedry

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Kontakt:

e-mail: kdc@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017