ZAKŁAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji łączy dzia­łalność dydak­tycz­no-wycho­waw­czą i arty­stycz­no-nauko­wą peda­go­gów tych trzech spe­cjal­no­ści. Nazwa tej jed­nostki mery­to­rycz­nej, zatwier­dzona przez Senat UMFC w czerw­cu 2009 roku, ofi­cjal­nie zna­la­zła się w struk­tu­rze Wydziału Instrumentalnego od 1 paź­dzier­nika 2009 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC. W poprzed­nich latach były to dwie jed­nostki: Zakład Harfy i Gitary, któ­rego kie­row­ni­kiem była prof. Urszula Mazurek oraz Zakład Perkusji, któ­rego kie­row­ni­kiem od 1984 roku był prof. Edward Iwicki.

Zakład orga­ni­zu­je pra­cę dydak­tycz­ną, czu­wa nad jej pra­wi­dło­wym prze­bie­giem i pozio­mem we wszyst­kich nur­tach muzy­ki orkie­stro­wej, solo­wej i kame­ral­nej; na stu­diach dzien­nych, dok­to­ranc­kich i sta­żach arty­stycz­nych, opra­co­wu­je pro­gra­my naucza­nia dla szkół muzycz­nych niż­szych stop­ni.

W ramach sze­ro­ko rozu­mia­nej dzia­łal­no­ści Zakład podej­mu­je róż­ne przed­się­wzię­cia orga­ni­za­cyj­ne: warsz­ta­ty muzycz­ne z wybit­ny­mi arty­sta­mi  i kom­po­zy­to­ra­mi, kon­cer­ty pro­mo­cyj­ne dla wyróż­nia­ją­cych się stu­den­tów, kon­cer­ty wymien­ne z inny­mi uczel­nia­mi oraz kon­cer­ty z udzia­łem wykła­dow­ców i stu­den­tów Uniwersytetu. Jest w sta­łym kon­tak­cie z wie­lo­ma peda­go­ga­mi uczel­ni kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, jak rów­nież ze Stowarzyszeniem Sztuki Perkusyjnej w USA – Percussive Arts Society.

Pedagodzy Zakładu kon­cer­tu­ją, bio­rą udział w pra­cach jury kon­kur­sów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, w sesjach nauko­wych oraz orga­ni­zu­ją semi­na­ria, kur­sy mistrzow­skie, warsz­ta­ty muzycz­ne i kon­cer­ty.

Pracownicy Zakładu

W specjalności gra na harfie:

W specjalności gra na gitarze:

W specjalności gra na perkusji:

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: zhgip@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 22/11/2017