ZAKŁAD HARFY, GITARY I PERKUSJI

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji łączy dzia­łalność dydaktyczno-wychowawczą i artystyczno-naukową peda­go­gów tych trzech spe­cjal­no­ści. Nazwa tej jed­nostki mery­to­rycz­nej, zatwier­dzona przez Senat UMFC w czerwcu 2009 roku, ofi­cjal­nie zna­la­zła się w struk­tu­rze Wydziału Instrumentalnego od 1 paź­dzier­nika 2009 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC. W poprzed­nich latach były to dwie jed­nostki: Zakład Harfy i Gitary, któ­rego kie­row­ni­kiem była prof. Urszula Mazurek oraz Zakład Perkusji, któ­rego kie­row­ni­kiem od 1984 roku był prof. Edward Iwicki.

Zakład organizuje pracę dydaktyczną, czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem i poziomem we wszystkich nurtach muzyki orkiestrowej, solowej i kameralnej; na studiach dziennych, doktoranckich i stażach artystycznych, opracowuje programy nauczania dla szkół muzycznych niższych stopni.

W ramach szeroko rozumianej działalności Zakład podejmuje różne przedsięwzięcia organizacyjne: warsztaty muzyczne z wybitnymi artystami  i kompozytorami, koncerty promocyjne dla wyróżniających się studentów, koncerty wymienne z innymi uczelniami oraz koncerty z udziałem wykładowców i studentów Uniwersytetu. Jest w stałym kontakcie z wieloma pedagogami uczelni krajowych i zagranicznych, jak również ze Stowarzyszeniem Sztuki Perkusyjnej w USA – Percussive Arts Society.

Pedagodzy Zakładu koncertują, biorą udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych, w sesjach naukowych oraz organizują seminaria, kursy mistrzowskie, warsztaty muzyczne i koncerty.

Pracownicy Zakładu

W specjalności gra na harfie:

W specjalności gra na gitarze:

W specjalności gra na perkusji:

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: zhgip@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 15/11/2017