MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD MUZYKI DAWNEJ

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej pod kie­run­kiem ad. dr hab. Agaty Sapiechy roz­po­czę­ło swą dzia­łal­ność w roku aka­de­mic­kim 1996/97, dzię­ki ini­cja­ty­wie ówcze­snych władz Uczelni. Od stycz­nia 2014 r. prze­mia­no­wa­ne w Zakład Muzyki Dawnej. Z dniem 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. prze­kształ­co­ny na Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej.

Członkowie Zakładu

Osoby współpracujące z Zakładem

Kontakt:

e-mail: mzmd@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017