Specjalność: Jazz i World Music

W dobie nie­ustan­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii mul­ti­me­dial­nych i cią­głe­go zapo­trze­bo­wa­nia na nowe, kre­atyw­ne pro­duk­cje arty­stycz­ne w obrę­bie sztu­ki muzycz­nej powsta­ła potrze­ba powo­ła­nia do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej spe­cjal­no­ści dedy­ko­wa­nej muzy­kom instru­men­ta­li­stom dzia­ła­ją­cym w obsza­rze sze­ro­ko poję­tej muzy­ki jaz­zo­wej i world music.

Na Wydziale Instrumentalnym uru­cho­mio­ny został od roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018 kie­ru­nek Jazz i Muzyka Estradowa – spe­cjal­ność Jazz i World Music. Adresatem stu­diów są prak­ty­ku­ją­cy arty­ści-wyko­naw­cy, poszu­ku­ją­cy w swej twór­czo­ści inno­wa­cji w upra­wia­nych gatun­kach muzy­ki z uwzględ­nie­niem współ­cze­śnie zacho­dzą­cych zmian. Istotą stu­diów powo­ła­nych w UMFC jest oso­bi­sty plan stwo­rzo­ny przez stu­den­ta, swo­ista wizja uwzględ­nia­ją­ca arty­stycz­ne cele i roz­wój, wyko­rzy­stu­ją­ca pro­po­no­wa­ną przez uczel­nie gamę roz­wią­zań.

Zajęcia opar­te głów­nie na pro­jek­tach, ćwi­cze­niach, mistrzow­skich lek­cjach z reno­mo­wa­ny­mi arty­sta­mi, kon­tak­tach z przed­sta­wi­cie­la­mi śro­do­wi­ska dadzą stu­den­to­wi moż­li­wość usta­le­nia wła­snej zawo­do­wej dro­gi i twór­czych poszu­ki­wań opar­tych na ana­li­zie i reflek­sji nad wła­sną twór­czo­ścią wyko­naw­czą i toż­sa­mo­ścią arty­stycz­ną. Studenci zosta­ną wypo­sa­że­ni w zna­ko­mi­tą tech­ni­kę oraz umie­jęt­ność kre­atyw­nej i twór­czej pre­zen­ta­cji.


Wykładowcy i stu­den­ci I roku spe­cjal­no­ści Jazz i World Music (fot. Marcin Hadler)


ostatnia modyfikacja: 26/01/2018