MIĘDZYUCZELNIANA KATEDRA AKORDEONISTYKI

Działalność Katedry obej­mu­je swym zasię­giem uczel­nie muzycz­ne w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jej człon­ka­mi są wybit­ni akor­de­oni­ści pol­scy – peda­go­dzy, pra­cow­ni­cy nauki, wir­tu­ozi kon­cer­to­we­go akor­de­onu, a tak­że kom­po­zy­to­rzy.

Członkowie Katedry pro­wa­dzą w ska­li ogól­no­pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej dzia­łal­ność:

Katedra posia­da sta­no­wi­sko kom­pu­te­ro­we pozwa­la­ją­ce na pro­wa­dze­nie prac wydaw­ni­czych, edy­cji nut, a tak­że eks­pe­ry­men­to­wa­nie w dzie­dzi­nie zasto­so­wa­nia naj­now­szych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych i tech­ni­ki cyfro­wej w muzy­ce akor­de­ono­wej. W trak­cie stu­diów stu­den­ci mają moż­li­wość naucze­nia się obsłu­gi kom­pu­te­ra oraz zapo­zna­nie się z naj­now­szy­mi pro­gra­ma­mi słu­żą­cy­mi do edy­cji tek­stów i nut, a tak­że naukę korzy­sta­nia z inter­ne­tu.

Skład Katedry

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. Klaudiusz Baran (UMFC Warszawa) – kie­row­nik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski (UJK Kielce)
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak (UMCS Lublin)

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego

dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC (UMFC Warszawa)
dr hab. Jerzy Siemak, prof. US (Uniwersytet Szczecin)

Adiunkci

dr hab. Rafał Grząka (UMFC Warszawa) — sekre­tarz Katedry

Asystenci

Grzegorz Palus (UMFC Warszawa)

Współpracujący:

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba (AM Poznań)
prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (AM Łódź)
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (AM Bydgoszcz)
prof. dr hab. Krzysztof Olczak (AM Gdańsk)
prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk)
prof. AM dr hab. Paweł Paluch (AM Kraków)
dr Leszek Kołodziejski (AM Łódź)
dr Eneasz Kubit (AM Łódź)
dr Paweł Zagańczyk (AM Gdańsk)
mgr Jędrzej Jarocki
mgr Przemysław Wojciechowski

Kontakt:

e-mail: mka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/01/2018