KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

Katedra utwo­rzo­na zosta­ła dnia 1.X.1957 roku, na pod­sta­wie wnio­sku Rady Wydziału zaak­cep­to­wa­ne­go przez Senat. Jej pierw­szym kie­row­ni­kiem była prof. Irena Dubiska. Swą pra­cę opie­ra­ła na dość pro­stym Regulaminie Pracy, któ­ry przed­sta­wiał trzy nur­ty dzia­ła­nia: dydak­tycz­ny, nauko­wy oraz kształ­ce­nia i pro­mo­cji kadry pomoc­ni­czej.

Plan pra­cy dzi­siej­szej Katedry nie­wie­le odbie­ga od utrwa­lo­nych tra­dy­cją kie­run­ków dzia­łań. Do ww. nur­tów doszła jesz­cze dzia­łal­ność arty­stycz­na i orga­ni­za­cyj­na. W ramach swej dzia­łal­no­ści dydak­tycz­nej w kla­sach skrzy­piec, altów­ki, wio­lon­cze­li i kon­tra­ba­su Katedra doko­nu­je oce­ny prze­bie­gu kolo­kwiów i egza­mi­nów, metod naucza­nia, dobo­ru reper­tu­aru, doko­nu­je też oce­ny pra­cy kadry peda­go­gicz­nej.

Członkowie Katedry to wybit­ni instru­men­ta­li­ści — soli­ści, kame­ra­li­ści, muzy­cy orkie­stro­wi kon­cer­tu­ją­cy na estra­dach całe­go świa­ta. Są wykła­dow­ca­mi na kur­sach mistrzow­skich w kra­ju i za gra­ni­cą, bio­rą udział w pra­cach jury ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, peł­nią funk­cje eks­per­tów oraz bio­rą udział w mini­ste­rial­nych komi­sjach i zespo­łach oce­nia­ją­cych poziom kształ­ce­nia arty­stycz­ne­go w szkol­nic­twie muzycz­nym wszyst­kich stop­ni. Katedra orga­ni­zu­je kur­sy mistrzow­skie dla stu­den­tów, do udzia­łu w któ­rych zapra­sza świa­to­wej sła­wy arty­stów. Kursy takie pro­wa­dzi­li w ostat­nich latach: Igor Ojstrach (skrzyp­ce), Yair Kless (skrzyp­ce), Georg Hamann (altów­ka), Wolfgang Kloss (altów­ka).

Pracownicy Katedry

Kontakt:

e-mail: kis@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 24/10/2017