KATEDRA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

Katedra utworzona została dnia 1.X.1957 roku, na podstawie wniosku Rady Wydziału zaakceptowanego przez Senat. Jej pierwszym kierownikiem była prof. Irena Dubiska. Swą pracę opierała na dość prostym Regulaminie Pracy, który przedstawiał trzy nurty działania: dydaktyczny, naukowy oraz kształcenia i promocji kadry pomocniczej.

Plan pracy dzisiejszej Katedry niewiele odbiega od utrwalonych tradycją kierunków działań. Do ww. nurtów doszła jeszcze działalność artystyczna i organizacyjna. W ramach swej działalności dydaktycznej w klasach skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu Katedra dokonuje oceny przebiegu kolokwiów i egzaminów, metod nauczania, doboru repertuaru, dokonuje też oceny pracy kadry pedagogicznej.

Członkowie Katedry to wybitni instrumentaliści – soliści, kameraliści, muzycy orkiestrowi koncertujący na estradach całego świata. Są wykładowcami na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą, biorą udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, pełnią funkcje ekspertów oraz biorą udział w ministerialnych komisjach i zespołach oceniających poziom kształcenia artystycznego w szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni. Katedra organizuje kursy mistrzowskie dla studentów, do udziału w których zaprasza światowej sławy artystów. Kursy takie prowadzili w ostatnich latach: Igor Ojstrach (skrzypce), Yair Kless (skrzypce), Georg Hamann (altówka), Wolfgang Kloss (altówka).

Pracownicy Katedry

Kontakt:

e-mail: kis@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 24/10/2017