KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

Katedra Instrumentów Dętych obej­mu­je kla­sy fle­tu, obo­ju, klar­ne­tu, sak­so­fo­nu, fago­tu, rogu, trąb­ki, puzo­nu i tuby. Zatrudnia 17 eta­to­wych nauczy­cie­li (w tym 7 pro­fe­so­rów). W każ­dej spe­cjal­no­ści jest dwóch nie­za­leż­nych lub współ­pra­cu­ją­cych ze sobą peda­go­gów. Prawie wszy­scy to wszech­stron­nie aktyw­ni muzy­cy, soli­ści, kame­ra­li­ści, człon­ko­wie orkie­stry Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii i Teatru Wielkiego, kon­cer­tu­ją­cy w kra­ju i za gra­ni­cą. Członkowie Katedry aktyw­nie uczest­ni­czą w orga­ni­za­cji kur­sów, semi­na­riów i warsz­ta­tów muzycz­nych, bio­rą tak­że udział w pra­cach jury kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Katedra jest orga­ni­za­to­rem bądź współ­or­ga­ni­za­to­rem kil­ku pre­sti­żo­wych kon­kur­sów, jak: Ogólnopolski Festiwal dla Puzonistów w Warszawie, Ogólnopolski Festiwal dla Trębaczy w Kaliszu, Konkurs Zespołów Kameralnych Dętych w Warszawie, Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach.

Studenci Katedry czę­sto zdo­by­wa­ją na kra­jo­wych kon­kur­sach wszyst­kie nagro­dy w kate­go­riach solo­wych i kame­ral­nych. Najzdolniejsi z powo­dze­niem ubie­ga­ją się o stu­dia pody­plo­mo­we lub soli­stycz­ne w uczel­niach zagra­nicz­nych. W ostat­nich latach stu­den­ci naszej Katedry mie­li moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się z wybit­ny­mi pro­fe­so­ra­mi uczel­ni zagra­nicz­nych na kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez Katedrę oraz soli­sta­mi wystę­pu­ją­cy­mi na estra­dzie Filharmonii Narodowej. Byli wśród nich tacy arty­ści jak: P. Rampal, Ch. Lindberg, J. Marcellus, N. Kochran-Bloch, Ed. Bogaard, H. Hardenberger, L. Stolzmann, E. Chasunov.

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący

Kontakt:

e-mail: kid@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017