III — InstrumentalnyWYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Wydział utworzony został w strukturze Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie 17 września 1945 roku. Były to właściwie dwa odrębne Wydziały: Instrumentów Smyczkowych (dziekan – prof. Józef Jarzębski) i Instrumentów Dętych (dziekan – doc. Ludwik Kurkiewicz).

W wyniku zmian w szkolnictwie muzycznym w Polsce w roku 1946 Konserwatorium przekształcone zostało w Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31.III.1946, o nadaniu statutu państwowym wyższym szkołom muzycznym (Dz.U. nr 2, poz. 22). Statut wprowadził jednolitą 4-wydziałową strukturę organizacyjną. Wydział II był Wydziałem Instrumentalnym z trzema sekcjami:

  1. fortepianu, klawesynu, organów i harfy,
  2. instrumentów smyczkowych,
  3. instrumentów dętych.

Dziekanami Wydziału byli: prof. Józef Jarzębski (1946-1949), prof. Jerzy Lefeld (1949-1950), prof. Marcelina Jacynowa (1950-1951), prof. Tadeusz Wroński (1951-1953).

Od 1.X.1953 roku PWSM, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 16.X.1953, otrzymała inną strukturę organizacyjną. Nadano Szkole nową, 6-wydziałową organizację. Wydział V był wówczas Wydziałem Instrumentów Orkiestrowych z dwiema sekcjami:

  1. instrumentów smyczkowych,
  2. instrumentów dętych.

Dziekani to: prof. Tadeusz Wroński (1953-1954), doc. Ludwik Kurkiewicz (1954), prof. Mieczysław Szaleski (1954-1957).

Motywy dokonanych zmian wynikały zarówno ze wzrostu liczebnego uczelni, jak i zróżnicowania przedmiotów na poszczególnych specjalnościach. Ponadto Szkoła zmierzała do rozwijania działalności naukowo-artystycznej, aby w ten sposób przygotować się do przekształcenia w przyszłości w ,,Akademię Muzyczną”.
Ponowna zmiana struktury PWSM nastąpiła z dniem 1.X.1957 roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 210 Ministra Kultury i Sztuki, Wydział V pozostał nadal Wydziałem Instrumentów Orkiestrowych z sekcjami:

  1. instrumentów smyczkowych,
  2. instrumentów dętych.

Dziekanami byli: doc. Ludwik Kurkiewicz (1957-1960), prof. Tadeusz Wroński (1960-1964), doc. Benedykt Górecki (1964-1968).

Zarządzeniem nr 245 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14.XI.1957 r. utworzono w strukturze Uczelni po raz pierwszy Katedry. Na Wydziale Instrumentów Orkiestrowych powołano:

Rok 1968 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne w Uczelni. Od 1.X.1968 r. zlikwidowano Wydział Fortepianu i Organów, włączając go w strukturę Wydziału II – Instrumentalnego (z czasem przywrócono jednak jego niezależność). Dziekanami Wydziału byli: doc. Stefan Hadryś (1968-1972), prof. Kazimierz Piwkowski (1972-1975), doc. Kazimierz Gierżod (1975-1978), doc. Edwin Golnik (1978-1979).

Zmiana struktury Uczelni na istniejącą dotychczas wprowadzona została od 1.X.1979 roku. Szkołę przemianowano na Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina, a Wydział III otrzymał nazwę Wydziału Instrumentów Orkiestrowych (od 1990 ponownie Wydziału Instrumentalnego).

Dziekani tego okresu to: doc. Błażej Sroczyński (1979-1981), doc. Franciszek Jurys (1981-1984), prof. Bogumił Gadawski, (1984-1990), prof. Paweł Łosakiewicz (1990-1993), prof. Błażej Sroczyński (1993-1999), prof. Jerzy Jurek (1999-2005), prof. Błażej Sroczyński (2005-2008), prof. Jerzy Jurek (na kadencję 2008-2012), Klaudiusz Baran, prof. UMFC (r. akad. 2011-2012, po śmierci dziekana prof. Jerzego Jurka).

Kierunek – Instrumentalistyka na Wydziale prowadzony jest w następujących specjalnościach:

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa, specjalność: jazz i world music (projektowane jest uruchomienie w zależności od przyznanych miejsc).

Od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci na studia II stopnia mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nauczyciele akademiccy

Katedry: Katedra Instrumentów Smyczkowych, Katedra Instrumentów Dętych, Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Zakłady: Zakład Harfy, Gitary i Perkusji, Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki, Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

dziekan: prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl
prodziekani: prof. UMFC dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC dr hab. Ryszard Duź
sekretariat: Emilia Ogrodzka-Nowak, Natalia Kharkova, Kamila Sobczyk
pokój 306, tel. (0 22) 827 72 41 w. 364, 295, 289, fax:(0 22) 827 72 41 w. 208
e-mail: w3@chopin.edu.pl – sprawy dot. pedagogów
jjurek@chopin.edu.pl – sprawy dot. studentów
wikatedry@chopin.edu.pl – sprawy katedr i zakładów


ostatnia modyfikacja: 20/09/2017