KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ

stro­na wła­sna KKF
e-mail: kkf@chopin.edu.pl

Katedra Kameralistyki Fortepianowej ogła­sza w roku aka­de­mic­kim 2017/18 nabór na nowy kie­ru­nek 2-let­nich stu­diów magi­ster­skich w spe­cjal­no­ści KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA. Studia są pro­wa­dzo­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym, nie­sta­cjo­nar­nym oraz w języ­ku angiel­skim. Stwarzają one stu­den­tom moż­li­wość doko­na­nia wybo­ru zgod­ne­go z pre­fe­ren­cja­mi i indy­wi­du­al­ny­mi zdol­no­ścia­mi. Program zawie­ra kształ­ce­nie m.in. w kie­run­ku: kame­ra­li­sty­ki, for­te­pia­nu solo­we­go, ana­li­zy sty­lów wyko­naw­czych, czy­ta­nia par­ty­tur, zagad­nień inter­pre­ta­cyj­nych muzy­ki współ­cze­snej i daw­nej.
Szczegółowe warun­ki przy­ję­cia na stro­nie www.chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja

KKF ogła­sza w roku aka­de­mic­kim 2017/18 nabór na VI edy­cję MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PIEŚNI. Studia prze­zna­czo­ne są dla śpie­wa­ków i pia­ni­stów pra­gną­cych pogłę­bić wie­dzę z zakre­su wyko­naw­stwa euro­pej­skiej pie­śni XIX i XX w. Zajęcia poświę­co­ne są pro­ble­ma­ty­ce języ­ko­wej, pro­ble­mom sty­li­sty­ki i inter­pre­ta­cji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem – po stro­nie wokal­nej – wła­ści­wej wymo­wy, eks­pre­sji ruchu, ele­men­tów aktor­stwa, umie­jęt­no­ści współ­pra­cy z part­ne­rem, a po stro­nie pia­ni­stycz­nej – umie­jęt­no­ści dosto­so­wa­nia środ­ków pia­ni­stycz­nych do wła­ści­wo­ści for­my wokal­nej, cech sty­li­stycz­nych i eks­pre­syj­nych dane­go cyklu czy utwo­ru oraz umie­jęt­no­ści part­ne­ro­wa­nia woka­li­ście.
Warunki przy­ję­cia: dyplom ukoń­cze­nia wyż­szych stu­diów pia­ni­stycz­nych lub wokal­nych (licencjacki/magisterski), prze­słu­cha­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne przed komi­sją kwa­li­fi­ka­cyj­ną obej­mu­ją­ce przed­sta­wie­nie i wyko­na­nie pro­gra­mu zło­żo­ne­go z 4 pie­śni zróż­ni­co­wa­nych sty­li­stycz­nie, mini­mum w 2 języ­kach obcych.


Autonomiczny zespół peda­go­gów pia­ni­stów naucza­ją­cych kame­ra­li­sty­ki na Wydziale II oraz zespół pia­ni­stów-kore­pe­ty­to­rów zaan­ga­żo­wa­nych bez­po­śred­nio w dydak­ty­kę instru­men­tal­ną i wokal­ną na wydzia­łach wyko­naw­czych Uczelni. Decyzją Senatu UMFC z 2002 r. – prze­cho­dząc sze­reg burz­li­wych zawi­ro­wań — Katedra zosta­ła wskrze­szo­na po kil­ku latach nie­ist­nie­nia. Kierownikiem Katedry do roku 2012 była prof. zw. Maja Nosowska. Obecnie kie­row­ni­kiem Katedry jest prof. zw. Katarzyna Jankowska-Borzykowska.
Idea utwo­rze­nia ory­gi­nal­nej struk­tu­ry (KKF), któ­ra w swo­ich zało­że­niach usta­no­wi­ła znak rów­no­ści pomię­dzy gra­niem solo­wym i zespo­ło­wym, uwa­ża­jąc te dwa rodza­je aktyw­no­ści za kanon wykształ­ce­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go muzy­ka dzi­siej­szej doby, pocho­dzi od jej twór­cy prof. Jerzego Marchwińskiego, podob­nie jak sam ter­min Kameralistyka for­te­pia­no­wa, obej­mu­ją­cy całą nie­so­li­stycz­ną aktyw­ność pia­ni­sty.
Ideą prze­wod­nią naszej aktyw­no­ści jest muzycz­ne part­ner­stwo, a w cen­trum uwa­gi Katedry znaj­du­je się kształ­ce­nie pia­ni­stów w zakre­sie arty­stycz­ne­go wyko­naw­stwa kame­ral­ne­go w naj­róż­niej­szych jego for­mach — a tak­że przy­go­to­wy­wa­nie ich do wyko­ny­wa­nia w przy­szło­ści zawo­du pia­ni­sty – zarów­no od stro­ny arty­stycz­nej i prak­tycz­nej, jak psy­cho­lo­gicz­nej.
Na ele­men­ty tego zawo­du skła­da­ją się m.in. nastę­pu­ją­ce umie­jęt­no­ści: współ­pra­ca z instru­men­tem, ze śpie­wa­kiem, gra­nie z dru­gim pia­ni­stą, gra­nie w więk­szych for­ma­cjach kame­ral­nych (trio, kwar­tet itd.), gra­nie w orkie­strze, w bale­cie, w ope­rze, a tak­że róż­no­rod­ne for­my pra­cy dydak­tycz­nej – od pra­cy w szko­łach z ucznia­mi — po coaching z doj­rza­ły­mi arty­sta­mi.
W kwiet­niu 2011 roku powo­ła­ne zosta­ło Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni. Studium reali­zo­wa­ne pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej oraz prof. dr hab. Roberta Cieśli skie­ro­wa­ne jest do śpie­wa­ków i pia­ni­stów. Celem jest pogłę­bie­nie zna­jo­mo­ści lite­ra­tu­ry pie­śniar­skiej, zgłę­bie­nie pro­ble­mów sty­li­sty­ki, eks­pre­sji, poezji, ele­men­tów aktor­stwa, umie­jęt­no­ści auto­pre­zen­ta­cji. Ważnym ele­men­tem Studium jest fone­ty­ka języ­ków, w któ­rych pie­śni są naj­czę­ściej wyko­ny­wa­ne (fran­cu­ska i nie­miec­ka). Wykładowcami są: Jadwiga Rappé, Jerzy Artysz, Maja Nosowska, Krystyna Borucińska, Anna Radziejewska, Krzysztof Szmyt, Robert Cieśla, Katarzyna Jankowska, Beata Szebesczyk, Andrzej Ferenc — aktor i Hanna Choj­nacka — reży­ser i cho­re­ograf. Warsztaty popro­wa­dzą też gościn­nie: Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Maciej Pikulski (Paryż), Tomasz Herbut (Bern), Mariusz Rutkowski, Robert Holzer (Graz), Rudolf Piernay (Londyn). Wykłady wygło­si prof. Mieczysław Tomaszewski.
Zajęcia odby­wa­ją się zwy­kle w sobo­ty i nie­dzie­le. Szczegółowe infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji oraz pla­nu aktu­al­nej edy­cji na stro­nie wła­snej KKF w zakład­ce Program studiów/studia pody­plo­mo­we oraz w Aktualnościach. Wstęp wol­ny.

Aktualny obszar działań Katedry Kameralistyki Fortepianowej:

Pracownicy Katedry

Naukowo-dydaktyczni

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Zespół pianistów-korepetytorów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski


ostatnia modyfikacja: 30/10/2018