Informacje dla kandydatów na Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Nuty dla kan­dy­da­tów na stu­dia licen­cjac­kie, spe­cjal­ność gra na orga­nach — utwór do przy­go­to­wa­nia dla zada­ją­cych na orga­nach, PDF

Nuty dla kan­dy­da­tów na stu­dia licen­cjac­kie, spe­cjal­ność gra na orga­nach — utwór do przy­go­to­wa­nia dla zada­ją­cych na for­te­pia­nie, PDF

Kurs kon­sul­ta­cyj­ny dla kan­dy­da­tów na stu­dia w r. akad. 2018/2019

Informator dla kan­dy­da­tów na stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Informacje dla kan­dy­da­tów na stu­dia trze­cie­go stop­nia — dok­to­ranc­kie, pdf

Wykaz pla­có­wek medycz­nych z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go wyko­nu­ją­cych bada­nia dla kan­dy­da­tów do szkół wyż­szych w roku aka­de­mic­kim 2018/2019


ostatnia modyfikacja: 06/06/2018