II — Fortepianu, Klawesynu i OrganówWYDZIAŁ FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

Wydział kształci na kierunku instrumentalistyka, w specjalnościach: gra na fortepianie, gra na klawesynie, gra na organach, kameralistyka fortepianowa.

Klasa fortepianu

Kształci pianistów-wirtuozów, a także przygotowuje do działalności kameralistycznej i pedagogicznej. Przed­mioty kie­run­kowe to m.in.: for­te­pian, kame­ra­li­styka i improwizacja jazzowa na studiach pierwszego stopnia oraz lite­ra­tura spe­cja­li­styczna, pro­pe­deu­tyka for­te­pia­no­wej muzyki współ­cze­snej, nauka o budo­wie instru­mentu oraz klawesyn lub organy na studiach drugiego stopnia. Klasy for­te­pianu pro­wa­dzą: prof. dr hab. Krzysztof Jabłoński, prof. dr hab. Alicja Paleta-Bugaj, prof. dr hab. Ewa Pobłocka, prof. dr hab. Jerzy Sterczyński, prof. dr hab. Elżbieta Tarnawska, prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC dr hab. Paweł Kamiński, prof. UMFC dr hab. Elżbieta Karaś-Krasztel, prof. UMFC dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, prof. UMFC dr hab. Edward Wolanin, ad. dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, wykł. Janusz Olejniczak.

Klasa klawesynu

Kształci wirtuozów gry na tym instrumencie, uwzględnia też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką. Przedmioty kierunkowe na studiach pierwszego stopnia to m.in.: klawesyn, kameralistyka, realizacja basso continuo,  harmonia i zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej; ponadto na studiach magisterskich: nauka o budowie instrumentu, kontrapunkt z fugą, improwizacja i inne. Klasy klawesynu prowadzą: prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska, st. wykł. Władysław Kłosiewicz.

Klasa organów

Kształci wirtuozów gry na tym instrumencie, przygotowuje do pracy dla celów kulturalnych i pedagogicznych. Przedmioty kierunkowe na studiach pierwszego stopnia to m.in.: organy, kameralistyka, realizacja basso continuo, chorał gregoriański i gra liturgiczna. Na studiach magisterskich do przedmiotów kierunkowych należą także m.in.: organoznawstwo, literatura specjalistyczna i improwizacja. Klasy organów prowadzą: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński, prof. UMFC dr hab. Jerzy Dziubiński, prof. UMFC dr hab. Jarosław Malanowicz, ad. dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC dr hab. Jarosław Wróblewski.

Klasa kameralistyki fortepianowej

Kształci pianistów, śpiewaków i instrumentalistów – dopełniając ich formację solistyczno-wirtuozowską; tworzy profesjonalną i psychologiczną bazę w zakresie grania kameralnego; wyposaża w wiedzę, elementy warsztatu i umiejętności współpracy zespołowej – w duchu muzycznego partnerstwa. Przygotowuje do podjęcia ról w różnych instytucjach muzycznych, w tym m.in. w dydaktyce szkolnictwa muzycznego różnych stopni. Obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Klasy kameralistyki fortepianowej prowadzą: prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz, prof. dr hab. Ella Susmanek, prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, prof. UMFC dr hab. Andrzej Guz, ad. dr hab. Joanna Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwona Mironiuk, ad. dr Robert Morawski.

Od roku akademickiego 2012/2013 kandydaci na studia II stopnia mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakresie gry na fortepianie, kameralistyki, gry na organach lub gry na klawesynie organizowane są indywidualne zajęcia w ramach staży artystycznych. Na Wydziale prowadzone są także Podyplomowe Studia dla pianistów w specjalności coaching i Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pieśni. Od roku akademickiego 2016/2017 uruchomiono Podyplomowe Studia Strojenia i Regulacji Fortepianu.

Katedry: Katedra Fortepianu, Katedra Organów i Klawesynu, Katedra Kameralistyki Fortepianowej

dziekan: prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn
prodziekan: prof. UMFC dr hab. Jarosław Wróblewski
sekretariat: mgr Marzanna Wawro
pokój 305, tel. (0 22) 827 72 41 w. 318
e-mail: w2@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 20/09/2017