KATEDRA TEORII MUZYKI

Katedra Teorii Muzyki od roku 1957 wcho¬≠dzi w skŇāad WydziaŇāu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Jej dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá, poczńÖt¬≠ko¬≠wo pro¬≠wa¬≠dzo¬≠na dwu¬≠to¬≠ro¬≠wo (meto¬≠dy¬≠ka przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych oraz har¬≠mo¬≠nia i kon¬≠tra¬≠punkt ‚ÄĒ pod¬≠sta¬≠wo¬≠we w√≥w¬≠czas dzie¬≠dzi¬≠ny teo¬≠rii muzy¬≠ki), zosta¬≠Ňāa w latach nastńôp¬≠nych sca¬≠lo¬≠na pod wzglńô¬≠dem orga¬≠ni¬≠za¬≠cyj¬≠nym i przed¬≠mio¬≠to¬≠wym.

Katedra reali¬≠zu¬≠je pro¬≠ces dydak¬≠tycz¬≠ny obej¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cy przed¬≠mio¬≠ty sŇāu¬≠ŇľńÖ¬≠ce bez¬≠po¬≠Ňõred¬≠nie¬≠mu pozna¬≠wa¬≠niu sty¬≠l√≥w oraz tech¬≠nik kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skich, tra¬≠dy¬≠cyj¬≠nych i wsp√≥Ňā¬≠cze¬≠snych, poprzez dŇļwińô¬≠ko¬≠wńÖ reali¬≠za¬≠cjńô zasad i norm leŇľńÖ¬≠cych u ich pod¬≠staw (har¬≠mo¬≠nia, kon¬≠tra¬≠punkt, ksztaŇā¬≠ce¬≠nie sŇāu¬≠chu, instru¬≠men¬≠ta¬≠cja, czy¬≠ta¬≠nie par¬≠ty¬≠tur, tech¬≠ni¬≠ki kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie), jak r√≥w¬≠nieŇľ poprzez przed¬≠mio¬≠ty zorien¬≠to¬≠wa¬≠ne histo¬≠rycz¬≠nie, pro¬≠wa¬≠dzo¬≠ne w for¬≠mie wykŇāa¬≠d√≥w, semi¬≠na¬≠ri√≥w i ńáwi¬≠czeŇĄ (ana¬≠li¬≠za dzieŇā muzycz¬≠nych poszcze¬≠g√≥l¬≠nych epok, histo¬≠ria form muzycz¬≠nych, histo¬≠ria teo¬≠rii muzy¬≠ki, sty¬≠le muzycz¬≠ne, wykŇāa¬≠dy mono¬≠gra¬≠ficz¬≠ne) oraz meto¬≠dycz¬≠nie (tech¬≠no¬≠lo¬≠gia pra¬≠cy nauko¬≠wej, semi¬≠na¬≠rium pra¬≠cy magi¬≠ster¬≠skiej). Ponadto obo¬≠wińÖ¬≠zu¬≠jńÖ przed¬≠mio¬≠ty huma¬≠ni¬≠stycz¬≠ne (histo¬≠ria filo¬≠zo¬≠fii, este¬≠ty¬≠ka muzycz¬≠na), peda¬≠go¬≠gicz¬≠ne, semi¬≠na¬≠rium kry¬≠ty¬≠ki, nauka jńôzy¬≠k√≥w obcych. Podstawowy tok stu¬≠di√≥w stu¬≠den¬≠ci uzu¬≠peŇā¬≠nia¬≠jńÖ przed¬≠mio¬≠ta¬≠mi fakul¬≠ta¬≠tyw¬≠ny¬≠mi (har¬≠mo¬≠nia spe¬≠cjal¬≠na, sol¬≠feŇľ spe¬≠cjal¬≠ny, etno¬≠lo¬≠gia muzycz¬≠na, pale¬≠ogra¬≠fia muzycz¬≠na, muzy¬≠ka elek¬≠tro¬≠aku¬≠stycz¬≠na, jazz i muzy¬≠ka roz¬≠ryw¬≠ko¬≠wa, impro¬≠wi¬≠za¬≠cja for¬≠te¬≠pia¬≠no¬≠wa, wybra¬≠ny instru¬≠ment). Absolwenci stu¬≠di√≥w teo¬≠rii przy¬≠go¬≠to¬≠wa¬≠ni sńÖ do pra¬≠cy nauko¬≠wej, do naucza¬≠nia przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych w szkol¬≠nic¬≠twie muzycz¬≠nym r√≥Ňľ¬≠nych stop¬≠ni, a tak¬≠Ňľe do dzia¬≠Ňāal¬≠no¬≠Ňõci w dzie¬≠dzi¬≠nie publi¬≠cy¬≠sty¬≠ki muzycz¬≠nej w pra¬≠sie, w radiu i tele¬≠wi¬≠zji oraz w orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠niu Ňľycia muzycz¬≠ne¬≠go, etc.

Pracownicy Katedry pro¬≠wa¬≠dzńÖ dzia¬≠Ňāal¬≠noŇõńá nauko¬≠wńÖ zgod¬≠nie ze swo¬≠imi indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠ny¬≠mi zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠wa¬≠nia¬≠mi, wystńô¬≠pu¬≠jńÖ z refe¬≠ra¬≠ta¬≠mi na sym¬≠po¬≠zjach i kon¬≠fe¬≠ren¬≠cjach nauko¬≠wych w r√≥Ňľ¬≠nych oŇõrod¬≠kach kra¬≠jo¬≠wych i zagra¬≠nicz¬≠nych. TradycjńÖ Katedry jest orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠nie posie¬≠dzeŇĄ otwar¬≠tych i semi¬≠na¬≠ri√≥w spe¬≠cja¬≠li¬≠stycz¬≠nych; wykŇāa¬≠dy na tych spo¬≠tka¬≠niach wygŇāa¬≠sza¬≠jńÖ pra¬≠cow¬≠ni¬≠cy Katedry oraz zapro¬≠sze¬≠ni goŇõcie. Zajńôcia z przed¬≠mio¬≠t√≥w teo¬≠re¬≠tycz¬≠nych na innych wydzia¬≠Ňāach Uniwersytetu pro¬≠wa¬≠dzńÖ pra¬≠cow¬≠ni¬≠cy nauko¬≠wo-dydak¬≠tycz¬≠ni Katedry Teorii Muzyki.

Dla absol¬≠wen¬≠t√≥w stu¬≠di√≥w muzy¬≠ko¬≠lo¬≠gicz¬≠nych lub muzycz¬≠nych orga¬≠ni¬≠zo¬≠wa¬≠ne sńÖ Podyplomowe Studia Teorii Muzyki.

Kierownikami Katedry Teorii byli:

Historia Katedry Teorii Muzyki, cz. 1 ‚ÄĒ 1810‚Äď1945 (oprac. MichaŇā Zawadzki)
Historia Katedry Teorii Muzyki, cz. 2 ‚ÄĒ 1946‚Äď2010 (oprac. MichaŇā Zawadzki)

Pracownicy Katedry

 Pedagodzy wsp√≥ŇāpracujńÖcy z KatedrńÖ

Kontakt:

e-mail: agronau@wp.pl

 


ostatnia modyfikacja: 02/01/2018