MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH

I Kalendarium

1872–1919
W Instytucie Muzycznym Warszawskim powo­ła­no kla­sę histo­rii i este­ty­ki muzycz­nej, któ­rą pro­wa­dził Bolesław Wilczyński.

1919–1930
Koncepcja łącze­nia histo­rii i este­ty­ki muzycz­nej była kon­ty­nu­owa­na w struk­tu­rze Państwowego Konserwatorium Warszawskiego. Wykładowcą był Henryk Opieński. Gdy rek­to­rem został Karol Szymanowski, wpro­wa­dzo­no filo­zo­fię, jako przed­miot dodat­ko­wy, powie­rzo­ny ks. Hieronimowi Feichtowi CM.

Lata 90. XX w.
Powstanie Studium Nauk Humanistycznych i Studium Języków Obcych o cha­rak­te­rze mię­dzy­wy­dzia­ło­wym, któ­re następ­nie połą­czo­no w Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.

2002
Powstanie Katedry Nauk Humanistycznych. Po włą­cze­niu Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych do Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i prze­kształ­ce­nie w Zakład, następ­nie w Katedrę. Kierownikiem była Jagna Dankowska (1991–2005).

2004 – 2013
Funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych w struk­tu­rze Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownicze sta­no­wi­ska peł­ni­li: Mieczysława Demska-Trębacz (2005–2013) i jako p.o. kie­row­ni­ka Tadeusz Kobierzycki (2012–2013).

2013 — 2016
Samodzielne funk­cjo­no­wa­nie Katedry Nauk Humanistycznych po likwi­da­cji Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownikiem był Stanisław Dąbek. Powołał Zespół Dydaktyki Języków Obcych, któ­re­go prze­wod­ni­czą­cą była naj­pierw Elżbieta Zeiske-Krawczyk (2013–2014), a następ­nie Małgorzata Sokołowicz (2014–2016).

1 paź­dzier­ni­ka 2016
Przekształcenie Katedry Nauk Humanistycznych w Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Kierownikiem jed­nost­ki jest Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk.

II Funkcja dydaktyczna

Zakres przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych obej­mu­je peł­ny (od sta­ro­żyt­no­ści po współ­cze­sność) zakres histo­rii filo­zo­fii i histo­rii sztu­ki oraz wykła­dy z zakre­su sztu­ki współ­cze­snej, histo­rii kul­tu­ry i este­ty­ki. Dla osób stu­diu­ją­cych w języ­ku angiel­skim reali­zo­wa­ny jest tak­że wykład z wybra­nych zagad­nień kul­tu­ry pol­skiej.

Oferta Studium obej­mu­je rów­nież lek­to­ra­ty z czte­rech języ­ków obcych: angiel­skie­go, fran­cu­skie­go, nie­miec­kie­go i rosyj­skie­go. W przy­pad­ku stu­diów I stop­nia lek­to­rat koń­czy się egza­mi­nem cer­ty­fi­ku­ją­cym na pozio­mie B2, a na stu­diach II stop­nia egza­mi­nem B2+, obej­mu­ją­cym tak­że spe­cja­li­stycz­ne słow­nic­two muzycz­ne.

Ponadto na kie­run­ku woka­li­sty­ka i dyry­gen­tu­ra sym­fo­nicz­no-ope­ro­wa, jako przed­miot kie­run­ko­wy, pro­wa­dzo­ne są zaję­cia języ­ka wło­skie­go, a dla stu­den­tów obco­kra­jow­ców oraz sty­pen­dy­stów pro­gra­mu Erasmus+ zaję­cia języ­ka pol­skie­go.

III Funkcja naukowa

Pracownicy Studium są aktyw­ni nauko­wo w repre­zen­to­wa­nych przez sie­bie dys­cy­pli­nach: filo­zo­fii, filo­zo­fii muzy­ki, teo­rii i histo­rii kul­tu­ry muzycz­nej, este­ty­ki, histo­rii sztu­ki, lite­ra­tu­ro­znaw­stwie, prze­kła­do­znaw­stwie, libret­to­lo­gii i języ­ko­znaw­stwie. Regularnie publi­ku­ją, reda­gu­ją, uczest­ni­czą w kon­fe­ren­cjach i orga­ni­zu­ją je. Zakres badań obej­mu­je głów­nie kwe­stie inter­dy­scy­pli­nar­ne, co jest szcze­gól­nie waż­ne i cen­ne dla naszej Uczelni, pozwa­la bowiem wzbo­ga­cić dys­kurs muzycz­ny o tre­ści w roz­ma­ity spo­sób z muzy­ką kore­lu­ją­ce.

Z publi­ka­cji peda­go­gów zre­ali­zo­wa­nych przez Wydawnictwo UMFC moż­na wymie­nić dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogra­ni­cza muzy­ki-tań­ca-pla­sty­ki (2007) oraz Dla dobra i chwa­ły muzy­ki pol­skiej. Z prze­szło­ści i teraź­niej­szo­ści war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej (2011), a tak­że Dźwięk, świa­tło, obraz w sztu­ce pol­skiej XX wie­ku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się tak­że trzy tomy autor­stwa K. Lipki Utopia urze­czy­wist­nio­na. Metafizyczne pod­ło­że tre­ści dzie­ła muzycz­ne­go (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny roz­wój muzy­ki jako pro­ces o cha­rak­te­rze tele­olo­gicz­nym (2010) oraz Entropia kul­tu­ry. Sztuka w pono­wo­cze­snej pułap­ce (2013). Z naj­now­szych publi­ka­cji moż­na wymie­nić Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation (2015) E. Lesiak-Bielawskiej, Hector Berlioz. Potępienie Fausta. Libretto (2015) w tłu­ma­cze­niu i opra­co­wa­niu kry­tycz­nym M. Sokołowicz oraz Po-twarz. Przekraczanie widzial­no­ści w sztu­ce i filo­zo­fii (2015) A. Szyjkowskiej-Piotrowskiej, wyda­ną we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem słowo/obraz tery­to­ria.

W roku 2017 uka­za­ły się dwie mono­gra­fie wie­lo­au­tor­skie:

Także w roku 2017 wyda­ny zosta­nie czwar­ty tom autor­stwa K. Lipki Abstrakcja i prze­strzeń.

W 2018 uka­żą się:

Konferencje i sesje nauko­we w latach 2011–2016

Pracownicy

Pedagodzy współpracujący

Sekretariat:

mgr Ewa Fiedorowicz
pokój 304, e-mail: msnhijo@chopin.edu.pl
Kierownik Studium, e-mail: agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 07/02/2018