MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I JĘZYKÓW OBCYCH

I Kalendarium

1872-1919
W Instytucie Muzycznym Warszawskim powołano klasę historii i estetyki muzycznej, którą prowadził Bolesław Wilczyński.

1919-1930
Koncepcja łączenia historii i estetyki muzycznej była kontynuowana w strukturze Państwowego Konserwatorium Warszawskiego. Wykładowcą był Henryk Opieński. Gdy rektorem został Karol Szymanowski, wprowadzono filozofię, jako przedmiot dodatkowy, powierzony ks. Hieronimowi Feichtowi CM.

Lata 90. XX w.
Powstanie Studium Nauk Humanistycznych i Studium Języków Obcych o charakterze międzywydziałowym, które następnie połączono w Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.

2002
Powstanie Katedry Nauk Humanistycznych. Po włączeniu Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych do Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i przekształcenie w Zakład, następnie w Katedrę. Kierownikiem była Jagna Dankowska (1991-2005).

2004 – 2013
Funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych w strukturze Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownicze stanowiska pełnili: Mieczysława Demska-Trębacz (2005-2013) i jako p.o. kierownika Tadeusz Kobierzycki (2012-2013).

2013 – 2016
Samodzielne funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych po likwidacji Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownikiem był Stanisław Dąbek. Powołał Zespół Dydaktyki Języków Obcych, którego przewodniczącą była najpierw Elżbieta Zeiske-Krawczyk (2013-2014), a następnie Małgorzata Sokołowicz (2014-2016).

1 października 2016
Przekształcenie Katedry Nauk Humanistycznych w Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Kierownikiem jednostki jest Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk.

II Funkcja dydaktyczna

Zakres przedmiotów humanistycznych obejmuje pełny (od starożytności po współczesność) zakres historii filozofii oraz wykłady z zakresu sztuki współczesnej, historii kultury i estetyki. Dla osób studiujących w języku angielskim realizowany jest także wykład z wybranych zagadnień kultury polskiej.

Oferta Studium obejmuje także lektoraty z czterech języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W przypadku studiów I stopnia lektorat kończy się egzaminem certyfikującym na poziomie B2, a na studiach II stopnia egzaminem B2+, obejmującym także specjalistyczne słownictwo muzyczne.

Ponadto na kierunku wokalistyka i dyrygentura symfoniczno-operowa, jako przedmiot kierunkowy, prowadzone są zajęcia języka włoskiego, a dla studentów obcokrajowców oraz stypendystów programu Erasmus zajęcia języka polskiego.

III Funkcja naukowa

Pracownicy Studium są aktywni naukowo w reprezentowanych przez siebie dyscyplinach: filozofii, filozofii muzyki, teorii i historii kultury muzycznej, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwie, przekładoznawstwie, librettologii i językoznawstwie. Regularnie publikują, redagują, uczestniczą w konferencjach i organizują je. Zakres badań obejmuje głównie kwestie interdyscyplinarne, co jest szczególnie ważne i cenne dla naszej Uczelni, pozwala bowiem wzbogacić dyskurs muzyczny o treści w rozmaity sposób z muzyką korelujące.

Z publikacji pedagogów zrealizowanych przez Wydawnictwo UMFC można wymienić dwa tomy pod red. M. Demskiej-Trębacz Z pogranicza muzyki-tańca-plastyki (2007) oraz Dla dobra i chwały muzyki polskiej. Z przeszłości i teraźniejszości warszawskiej uczelni muzycznej (2011), a także Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku (2008) pod red. T. Grzybkowskiej. Ukazały się także trzy tomy autorstwa K. Lipki Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego (2009), Pejzaż nadziei. Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze teleologicznym (2010) oraz Entropia kultury. Sztuka w ponowoczesnej pułapce (2013). Z najnowszych publikacji można wymienić Basic English for Musicians. Symbols of Musical Notation (2015) E. Lesiak-Bielawskiej, Hector Berlioz. Potępienie Fausta. Libretto (2015) w tłumaczeniu i opracowaniu krytycznym M. Sokołowicz oraz Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii (2015) A. Szyjkowskiej-Piotrowskiej, wydaną we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria.

W roku 2017 ukaże się drukiem czwarty tom autorstwa K. Lipki Abstrakcja i przestrzeń oraz trzy monografie wieloautorskie: Muzyka i filozofia 1: Refleksje, konteksty, interpretacje oraz Muzyka i filozofia 2: Sztuka i tajemnica pod red. K. Lipki, a także Puccini na głosy pod red. S. Dąbka, A. Muszyńskiej-Andrejczyk i M. Sokołowicz.

Konferencje i sesje naukowe w latach 2011-2016

Pracownicy

Pedagodzy współpracujący

Kontakt:

e-mail: msnhijo@chopin.edu.pl
Kierownik Studium, e-mail: agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 16/10/2017