I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresach kompozycji i teorii muzyki oraz dyrygentury. Wydział kształci na dwóch kierunkach: dyrygentura oraz kompozycja i teoria muzyki, w czterech specjalnościach: kompozycja, dyrygentura symfoniczno-operowa, teoria muzyki, dyrygentura orkiestr dętych (projektowane jest uruchomienie w zależności od przyznanych miejsc).

Specjalności

Kompozycja

przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Klasy kompozycji prowadzą profesorowie: Krzysztof Baculewski, Zbigniew Bagiński, Marcin Błażewicz, Aleksander Kościów, Paweł Łukaszewski, Stanisław Moryto.

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego, oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Klasy dyrygentury prowadzą profesorowie: Tomasz BugajSzymon Kawalla, Marek Pijarowski.

Teoria muzyki

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

Od roku aka­de­mic­kiego 2012/2013 dla studiów II stopnia kierunku kompozycja i teoria muzyki istnieje możliwość realizacji fakultatywnych przed­miotów obieralnych w ramach pro­jektu Mię­dzy­uczel­niana Spe­cjal­ność Mul­ti­me­dialna, pro­wa­dzo­nego przez Wydział Reży­se­rii Dźwięku, a sta­no­wią­cego kon­ty­nu­ację pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego przez Pro­gram Ope­ra­cyjny Kapi­tał Ludzki w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Na Wydziale prowadzone są: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki i Podyplomowe Studia Kompozycji oraz staże artystyczne.

Katedry

Inne jednostki

dziekan: prof. zw. dr hab. Szymon Kawalla
prodziekan: ad. dr hab. Dariusz Przybylski
sekretariat: mgr Ewa Fiedorowicz
pokój 304, tel. (0 22) 827 72 41 w. 243
e-mail: w1@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017