Telefony i adresy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
Tel. cen­tra­li: (22) 827 72 41, fax (22) 827 83 05
www.chopin.edu.pl
e-mail: info@chopin.edu.pl
NIP 525–000-77–15, REGON 000275702

ALIOR BANK S.A.
SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX

IBAN: 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270
dla wpłat w PLN / prze­tar­gi, wadia, kau­cje, najem

IBAN: 02 2490 0005 0000 4600 5120 6690
dla wpłat w PLN / noc­le­gi w DS Dziekanka — Krakowskie Przedmieście

IBAN: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
dla wpłat w PLN / dydak­ty­ka, legi­ty­ma­cje, egza­mi­ny, indek­sy itp.

IBAN: 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699
dla wpłat w EUR

Rektor

tel. (22) 827 83 03, (22) 2789 255
fax (22) 827 83 10
e-mail: rektor@chopin.edu.pl

Prorektor ds. nauki

tel./fax: (22) 827 83 10, tel. (22) 2789 224, e-mail: prorektor.nauka@chopin.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 254, fax (22) 2789 219, e-mail: prorektor.stud.dydakt@chopin.edu.pl

Prorektor ds. zagranicznych

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 2789 238, fax (22) 2789 219, e-mail: prorektor-zagr@chopin.edu.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów

Inne telefony

Kanclerz: tel. (22) 827 83 09, (22) 2789 250, e-mail: sekretariat@chopin.edu.pl, kanclerz@chopin.edu.pl
Kwestor: tel. (22) 827 91 40, (22) 2789 273, e-mail: anna.nieweglowska-giersz@chopin.edu.pl
Radca praw­ny: tel. (22) 2789 286
Administrator gma­chu: tel./fax (22) 827 83 05, (22) 2789 263, e-mail: dag@chopin.edu.pl
Inspektor ochro­ny danych: e-mail: iod@chopin.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy: tel. (22) 827 83 05, (22) 2789 239,  (22) 2789 263
Dział Nauki i Wydawnictw: tel. (22) 2789 237, (22) 2789 309, e-mail: nauka@chopin.edu.pl, wydawnictwa@chopin.edu.pl
Biuro Koncertowe: tel./fax (22) 2789 235, e-mail: bk@chopin.edu.pl
Biblioteka: tel. (22) 2789 234 (pra­cow­nia), e-mail: biblioteka@chopin.edu.pl; w. 271 (wypo­ży­czal­nia), do skła­da­nia zamó­wień e-mail: wypozyczalnia@chopin.edu.pl
Fonoteka: tel. (22) 2789 261, 294, e-mail: fonoteka@chopin.edu.pl
Dział Finansowo-Księgowy: tel. (22) 2789 240,  (22) 2789 266, e-mail: kwestura1@chopin.edu.pl
Kadry: tel.(22) 827 83 04, (22) 2789 342, e-mail: kadry@chopin.edu.pl
Dział Nauczania: tel. (22) 826 46 34, (22) 2789 212, e-mail: ewa.dzbik@chopin.edu.pl
Dział Informatyki: tel: (22) 2789 338, e-mail: serwis@chopin.edu.pl
Portiernia i recep­cja: tel. (22) 2789 247, (22) 2789 230
Dom Studenta „Dziekanka”: tel. (22) 826 51 94, 826 49 19, 826 40 11, e-mail: dziekanka@chopin.edu.pl

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ul. Kawaleryjska 5, 15–324 Białystok
Centrala: tel. (85) 742 15 07, fax: (85) 742 85 08
e-mail: sekretariat@chopin.man.bialystok.pl, w7@chopin.edu.pl
Sekretariat: tel./fax (85) 742 85 08
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny: tel. (85) 742 72 71
Biuro Koncertowe: tel. (85) 742 87 41
Biblioteka i Fonoteka: tel. (85) 742 21 56, e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018