Rada Uczelni

Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina powo­łał uchwa­łą nr 24/196/2019
Radę Uczelni, w skład któ­rej wcho­dzą:

1. oso­by niebędące człon­ka­mi wspólnoty UMFC:

dr Artur Szklener — Przewodniczący Rady
Adam Balas
Janusz Marynowski

2. oso­by będące człon­ka­mi wspólnoty UMFC:

prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Witold Osiński
dr Miłosz Bembinow

3. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Mateusz Banasiuk


ostatnia modyfikacja: 22/05/2019