NSZZ „Solidarność”

W Uniwersytecie dzia­ła NSZZ „Solidarność”, liczą­cy 50 człon­ków.

Na kaden­cję 2018–2022 do władz Związku zosta­li wybra­ni:

Związek jest człon­kiem Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych i współ­pra­cu­je z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych zosta­ła Hanna Stankiewicz-Jóźwicka.

Siedzibą Związku jest pokój 109
tele­fon wew. 216
e‑mail: kz474@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 12/02/2018