Orkiestra Symfoniczna UMFC

Dyrektor — Tomasz Bińkowski

symfoniczna-8_590x317
fot. Rafał Chojnacki

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina skła­da się ze zna­ko­mi­tych mło­dych muzy­ków – stu­den­tów Wydziału Instrumentalnego uczel­ni. Od sze­re­gu lat zespół współ­pra­cu­je z naj­wy­bit­niej­szy­mi pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi mistrza­mi batu­ty, w tym pro­fe­so­ra­mi naszej uczel­ni oraz dyrek­to­ra­mi arty­stycz­ny­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii. Pod ich dyrek­cją i z udzia­łem wybit­nych soli­stów (peda­go­gów uczel­ni i zapro­szo­nych gości) orkie­stra odno­si­ła licz­ne suk­ce­sy zarów­no na estra­dzie rodzi­mej uczel­ni, jak i pod­czas tour­née kon­cer­to­wych na wie­lu estra­dach świa­ta. Zespół doko­nał rów­nież reje­stra­cji radio­wych i fono­gra­ficz­nych. Program arty­stycz­ny dla orkie­stry pla­no­wa­ny jest z kil­ku­let­nim wyprze­dze­niem, aby absol­wen­ci Wydziału Instrumentalnego już pod­czas stu­diów mogli zgłę­biać taj­ni­ki wyko­naw­stwa dzieł róż­nych epok, w tym tak­że indy­wi­du­al­nych sty­lów kom­po­zy­tor­skich w obrę­bie muzy­ki współ­cze­snej.


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017