Orkiestra Instrumentów Historycznych Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Kierownictwo arty­stycz­ne — dr hab. Agata Sapiecha

Orkiestra dzia­ła już od kil­ku­na­stu lat pod kie­run­kiem Agaty Sapiechy. Zaistnienie tej ini­cja­ty­wy moż­li­we było dzię­ki współ­pra­cy z Akademią Muzyczną w Krakowie, a zwłasz­cza dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu prof. Elżbiety Stefańskiej. Obecnie w tym pro­jek­cie uczest­ni­czy kil­ka uczel­ni w Polsce, cza­sem dołą­cza­ją tak­że peda­go­dzy lub stu­den­ci uczel­ni zagra­nicz­nych. Coroczne spo­tka­nia stu­den­tów i peda­go­gów pod­czas kolej­nych edy­cji Forum Muzyka Dawna na UMFC, a tak­że wystę­py w ramach cykli kon­cer­to­wych lub festi­wa­li orga­ni­zo­wa­nych przez pol­skie uczel­nie (np. Dni Bachowskie w Krakowie) pogłę­bia­ją tę współ­pra­cę, dając jed­no­cze­śnie moż­li­wość roz­wo­ju w dzie­dzi­nach arty­stycz­nej i dydak­tycz­nej. Tak istot­ne dla muzy­ki daw­nej pro­jek­ty wokal­no-instru­men­tal­ne, pre­zen­to­wa­ne w ramach cykli Koncertów Pasyjnych i Koncertów Adwentowych, są nato­miast efek­tem współ­pra­cy pomię­dzy Międzywydziałowym Zakładem Muzyki Dawnej a Katedrą Wokalistyki.


ostatnia modyfikacja: 25/09/2014