Orkiestra Kameralna UMFC

Dyrektor — Tomasz Bińkowski

kameralna-2_590X315
fot. Rafał Chojnacki

Próbę powo­ła­nia kame­ral­ne­go zespo­łu smycz­ko­we­go, kształ­cą­ce­go spe­cy­ficz­ne umie­jęt­no­ści muzycz­ne wśród gru­py instru­men­tów smycz­ko­wych, podej­mo­wa­no w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej kil­ka­krot­nie. W 1991 roku powsta­ła Camerata Academia – orkie­stra o sta­łym skła­dzie, wystę­pu­ją­ca pod dyrek­cją Włodzimierza Szymańskiego, spe­cja­li­zu­ją­ca się w muzy­ce daw­nej, głów­nie wyko­na­niach dzieł ora­to­ryj­nych. Cztery lata póź­niej debiu­to­wa­ła stu­denc­ka orkie­stra Concertino pod dyrek­cją Michała Klauzy. Wreszcie w 1995 roku, z ini­cja­ty­wy prof. zw. Błażeja Sroczyńskiego, zosta­ła zało­żo­na Chopin Academia Orchestra pod kie­run­kiem wybit­ne­go wio­li­ni­sty, Jana Staniendy, któ­ra zapi­sa­ła się w histo­rii uczel­ni wie­lo­ma kon­cer­ta­mi z udzia­łem wybit­nych arty­stów. Obecnie zespół wystę­pu­je pod nazwą Orkiestra Kameralna UMFC, a mło­dzież w jego skład wcho­dzą­ca co roku współ­pra­cu­je z innym dyry­gen­tem-smycz­kow­cem, spe­cja­li­zu­ją­cym się w pra­cy z tego rodza­ju zespo­ła­mi.


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017