Orkiestra Dęta UMFC

Pierwszy dyry­gent — Robert W. Rumbelow

deta-3_590x304
fot. Rafał Chojnacki

Pomysł utwo­rze­nia świa­to­wej kla­sy zespo­łu dęte­go i per­ku­syj­ne­go w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina wyszedł od prof. Mirosława Pokrzywińskiego (ówcze­sne­go kie­row­ni­ka Katedry Instrumentów Dętych) i wią­zał się z pra­gnie­niem uświet­nie­nia obcho­dów jubi­le­uszu 40-lecia ist­nie­nia tej kate­dry. Pierwszy kon­cert orkie­stry, popro­wa­dzo­ny przez Pawła Przytockiego, odbył się w 1998 roku. Z chwi­lą powo­ła­nia prof. Jana Jeżewskiego na dyrek­to­ra zespo­łu orkie­stra dęta roz­po­czę­ła regu­lar­ny udział w życiu kon­cer­to­wym uczel­ni, podej­mu­jąc współ­pra­cę ze spe­cja­li­zu­ją­cym się w tej dzie­dzi­nie dyry­gen­tem Grzegorzem Mielimąką, a od 2013 roku – z Robertem Rumbelowem. Wśród nie­zwy­kle róż­no­rod­nych utwo­rów wyko­ny­wa­nych przez orkie­strę znaj­dzie­my wiel­kie dzie­ła mistrzów z całe­go świa­ta oraz zna­ko­mi­te kom­po­zy­cje współ­cze­sne. Rokrocznie wypeł­nio­na po brze­gi Sala Koncertowa zaświad­cza o wiel­kiej sym­pa­tii publicz­no­ści dla wspa­nia­łych wystę­pów tego zespo­łu.


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017