Chopin University Dance Company

Kierownik arty­stycz­ny — Aleksandra Dziurosz

fot. Adriana Le Hoang

Z ini­cja­ty­wy stu­den­tek spe­cjal­no­ści Rytmika oraz peda­gog Aleksandry Dziurosz w 2016 roku utwo­rzo­ny został pierw­szy w histo­rii Uniwersytetu zespół tanecz­ny o nazwie Chopin University Dance Company. W skład zespo­łu wcho­dzą głów­nie stu­den­ci i absol­wen­ci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Zespół współ­pra­cu­je rów­nież ze stu­den­ta­mi, absol­wen­ta­mi oraz wykła­dow­ca­mi z pozo­sta­łych Wydziałów UMFC oraz z pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi arty­sta­mi spo­za uczel­ni. Członkowie zespo­łu poprzez regu­lar­ne lek­cje kształ­cą swe umie­jęt­no­ści w zakre­sie tech­nik tań­ca współ­cze­sne­go, kla­sycz­ne­go, impro­wi­za­cji rucho­wej oraz aktor­stwa. Głównym celem arty­stycz­nym for­ma­cji jest two­rze­nie autor­skie­go reper­tu­aru tanecz­ne­go, skła­da­ją­ce­go się z minia­tur cho­re­ogra­ficz­nych oraz spek­ta­kli opar­tych na tań­cu współ­cze­snym, jaz­zo­wym, źró­dło­wym i teatrze ruchu. Repertuar zespo­łu pre­zen­to­wa­ny jest pod­czas wyda­rzeń arty­stycz­nych, festi­wa­li i kon­kur­sów w Polsce i za gra­ni­cą.

https://www.facebook.com/CUDaCo/


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017