Chopin University Chamber Orchestra

Kierownik arty­stycz­ny — Rafał Janiak


fot. Rafał Chojnacki

Zespół powstał w 2017 roku z ini­cja­ty­wy rek­to­ra war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, prof. Klaudiusza Barana, któ­ry powie­rzył opie­kę arty­stycz­ną nad for­ma­cją dyry­gen­to­wi Rafałowi Janiakowi. Powołaniu orkie­stry przy­świe­ca­ła idea sta­ran­nej selek­cji muzy­ków tak, by powsta­ły tym spo­so­bem zespół mógł pre­zen­to­wać róż­no­rod­ny, czę­sto odkryw­czy pro­gram, nie tyl­ko w murach Uniwersytetu Muzycznego, ale tak­że na zewnątrz, pro­mu­jąc tym samym wyso­ki poziom arty­stycz­ny UMFC. Członkami orkie­stry są wybit­ni stu­den­ci, wybra­ni w try­bie wie­lo­stop­nio­wych prze­słu­chań. Trzon zespo­łu sta­no­wią instru­men­ty smycz­ko­we, lecz – w zależ­no­ści od potrzeb – zespół dys­po­nu­je moż­li­wo­ścią współ­pra­cy z nie­mal każ­dym wyróż­nia­ją­cym się instru­men­ta­li­stą zwią­za­nym z UMFC. Sposób funk­cjo­no­wa­nia zespo­łu jest nowo­ścią pośród podob­nych for­ma­cji dzia­ła­ją­cych na uczel­niach arty­stycz­nych, co w inten­cjach auto­rów prze­ło­żyć się ma na wyso­kiej ran­gi poziom arty­stycz­ny orkie­stry i wyjąt­ko­wej war­to­ści wyda­rze­nia muzycz­ne z jej udzia­łem.


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017