Sztuka

Działalność artystyczna

Uniwersytet jest ośrod­kiem boga­te­go życia kon­cer­to­we­go, któ­re wyni­ka zarów­no z kształ­ce­nia stu­den­tów, jak i z dzia­łal­no­ści arty­stycz­no-nauko­wej peda­go­gów. Celem dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej uczel­ni jest popu­la­ry­za­cja dorob­ku arty­stycz­ne­go UMFC, ale tak­że upo­wszech­nia­nie muzy­ki wśród licz­nie przy­by­wa­ją­cych do nas słu­cha­czy: nie tyl­ko miesz­kań­ców Warszawy.

W trzech cyklach kon­cer­to­wych: śro­do­wym (g. 19:00, bile­ty – 15 zł), nie­dziel­nym (g. 17:00, bez­płat­ne kar­ty wstę­pu) i ponie­dział­ko­wym (g. 19:00, bez­płat­ne kar­ty wstę­pu) na uczel­nia­nej estra­dzie pre­zen­to­wa­ne są róż­no­rod­ne wyda­rze­nia arty­stycz­ne, poczy­na­jąc od kon­cer­tów kame­ral­nych, poprzez kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne i ora­to­ryj­ne, na spek­ta­klach musi­ca­lo­wych, tanecz­nych i ope­ro­wych koń­cząc. Prezentowane są tak­że swo­bod­niej­sze for­my prze­ka­zu arty­stycz­ne­go: cie­szą­ce się ogrom­nym powo­dze­niem kon­cer­ty big-ban­du i orkie­stry dętej, pre­zen­ta­cje jaz­zo­we i world music, a tak­że wyda­rze­nia mul­ti­me­dial­ne, muzy­ka elek­tro­nicz­na i kom­pu­te­ro­wa.

W Uczelni dzia­ła wie­le zespo­łów arty­stycz­nych. Są to:

W ostat­nim cza­sie powsta­ją w uczel­ni nowe zespo­ły, w tym kame­ral­ne o cha­rak­te­rze impre­sa­ryj­nym: Chopin University Chamber Orchestra, Chopin University Chamber Choir oraz zespół tanecz­ny Chopin University Dance Company.

Wszystkie kon­cer­ty skła­da­ją­ce się na sezon arty­stycz­ny uczel­ni reje­stro­wa­ne są archi­wal­nie przez stu­den­tów Wydziału Reżyserii Dźwięku pod opie­ką ich peda­go­gów – nie­któ­re z tych nagrań będą wyda­wa­ne na pły­tach przez uczel­nia­ne wydaw­nic­two Chopin University Press. Na uczel­nia­nej estra­dzie odby­wa się ponad­to wie­le przed­się­wzięć nie­uję­tych w ofi­cjal­nym kalen­da­rzu kon­cer­to­wym uczel­ni, m.in. wyni­ka­ją­cych z ini­cja­tyw stu­denc­kich (np. dzia­łal­no­ści Kół Naukowych, Samorządu Studenckiego) czy dodat­ko­wych przed­się­wzięć kate­dral­nych i wydzia­ło­wych (np. kon­cer­ty wymien­ne z inny­mi uczel­nia­mi muzycz­ny­mi w kra­ju).

Od wie­lu lat w okre­sie waka­cyj­nym orga­ni­zo­wa­ne są w UMFC let­nie festi­wa­le:

W tym roku w Uczelni odbę­dzie się współ­or­ga­ni­zo­wa­ny przez UMFC mię­dzy­na­ro­do­wy pro­gram let­ni dla mło­dych wybit­nie uta­len­to­wa­nych muzy­ków – Morningside Music Bridge, w ramach któ­re­go odbę­dą się lek­cje indy­wi­du­al­ne gry na instru­men­tach, a tak­że licz­ne i zróż­ni­co­wa­ne w cha­rak­te­rze kon­cer­ty.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest orga­ni­za­to­rem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Wraz z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Akademią Sztuk Pięknych Uczelnia pro­wa­dzi wspól­ny pro­jekt pod nazwą Instytut Opery. Jest on uni­kal­ną w ska­li Polski, a tak­że w ska­li Europy, prze­strze­nią nauko­wo-dydak­tycz­no-badaw­czą, zwią­za­ną z żywio­łem ope­ry, rozu­mia­nym jako swo­ista kon­ty­nu­acja idei teatral­nych antycz­nej Grecji. Łączy stu­den­tów i pro­fe­so­rów wie­lu uczel­ni wokół tak poję­te­go tery­to­rium ope­ry.

Organizacją kon­cer­tów wpi­sa­nych w cykle: śro­do­wy, nie­dziel­ny i ponie­dział­ko­wy oraz przed­się­wzięć let­nich: festi­wa­lu cho­pi­now­skie­go odby­wa­ją­ce­go się na patio uczel­ni i festi­wa­lu roz­gry­wa­ją­ce­go się w zabyt­ko­wej sce­ne­rii dzie­dziń­ca Domu Studenckiego „Dziekanka” jest:

BIURO KONCERTOWE UMFC (pok. 207)
Zofia Malcolm (kie­row­nik), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Kwiecień, Aleksander Zwierz, Jan Głębowski
KONTAKT tel./fax: (22) 827 72 49 lub tel. (22) 2789 235, e‑mail: bk@chopin.edu.pl

Organizacją kon­cer­tów z udzia­łem stu­den­tów UMFC na zewnątrz Uczelni, na proś­bę insty­tu­cji rzą­do­wych, kul­tu­ral­nych i komer­cyj­nych, ale rów­nież osób pry­wat­nych zaj­mu­je się:

BIURO KARIER UMFC (pok. 148)
Jacek Dziołak oraz Mateusz Stankiewicz
KONTAKT 784 088 104, e‑mail: biurokarier@chopin.edu.pl

Organizacją Festiwalu i Kursu Muzycznego „Chopin–Górecki. Źródła i Inspiracje” zaj­mu­je się:
Justyna Deka (pok. 222)
KONTAKT tel. (22) 2789 280, e‑mail: justyna.deka@chopin.edu.pl

Informacji o moż­li­wo­ści komer­cyj­ne­go wyna­ję­cia sal kon­cer­to­wych udzie­li:
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (pok. 217)
Paweł Sroczyński, Monika Stankiewicz-Wiciak oraz Małgorzata Werelich
KONTAKT tel. (22) 827 83 05 lub (22) 2789 239, e‑mail: dag@chopin.edu.pl

Materiały infor­mu­ją­ce o roz­gry­wa­ją­cych się w uczel­ni wyda­rze­niach arty­stycz­nych oraz wra­że­nia z kon­cer­tów znaj­dą Państwo tak­że na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych pod adre­sa­mi: facebook.com/koncertyUMFC i instagram.com/koncertyUMFC.


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018