Sztuka

 

Działalność artystyczna

Uniwersytet jest ośrod­kiem boga­te­go życia kon­cer­to­we­go. Działalność kon­cer­to­wa zwią­za­na jest zarów­no z kształ­ce­niem mło­dych muzy­ków, jak i z dzia­łal­no­ścią arty­stycz­no-nauko­wą peda­go­gów. Jej celem jest popu­la­ry­za­cja dorob­ku Uczelni, a tak­że upo­wszech­nia­nie muzy­ki w śro­do­wi­sku sto­łecz­nych melo­ma­nów. Organizowane są sta­łe kon­cer­ty (śro­do­we) — duże kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne, ora­to­ryj­ne, reci­ta­le i kon­cer­ty kame­ral­ne oraz oka­zjo­nal­ne reci­ta­le i audy­cje stu­denc­kie, stu­denc­kie przed­sta­wie­nia ope­ro­we.

W Uniwersytecie odby­wa­ją się kon­kur­sy: Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo, Międzynarodowy Konkurs Organowy, Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego.

W Uczelni dzia­ła Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zło­żo­na ze stu­den­tów Wydziału Instrumentalnego (obo­wiąz­ko­we zaję­cia dydak­tycz­ne). Daje ona oko­ło 10 kon­cer­tów rocz­nie. Młodzi sym­fo­ni­cy gra­li pod batu­tą wie­lu wybit­nych muzy­ków, jak: Krzysztof Biegański, Violetta Bielecka, Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr Borkowski, Łukasz Borowicz, Andrzej Borzym jr, Tomasz Bugaj, Wojciech Czepiel, Henryk Czyż, Ryszard Dudek, Michał Dworzyński, Michael Gläser, Czesław Grabowski, José Maria Floréncio, Władysław Kabalewski, Szymon Kawalla, Jacek Kaspszyk, Michał Klauza, Benedykt Konowalski, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Krzysztof Kusiel-Moroz, Pavel Lando, Larry Livingston, Witold Lutosławski, Bogusław Madey, Jerzy Maksymiuk, Maja Metelska, Wojciech Michniewski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Michał Nesterowicz, Maciej Niesiołowski, Grzegorz Nowak, Mieczysław Nowakowski, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Janusz Powolny, Janusz Przybylski, Paweł Przytocki, Wojciech Rajski, Arnold Rezler, Witold Rowicki, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Jerzy Semkow, Ruben Silva, Andrzej Straszyński, Jerzy Swoboda, Evgeny Volynsky, Bruno Weil, Tadeusz Wicherek, Kazimierz Wiłkomirski, Stanisław Wisłocki, Antoni Wit, Bohdan Wodiczko, Tadeusz Wojciechowski, Monika Wolińska, Sławek A. Wróblewski, Ryszard Zimak.

Chór Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie two­rzą stu­den­ci z wydzia­łów I, II, V, VI i czę­ścio­wo III. W latach 1982–2006 kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­łu był prof. Ryszard Zimak, a obec­nie tę funk­cję spra­wu­je prof. Krzysztof Kusiel-Moroz. Ważniejsze wyko­na­nia to: MagnificatMsza h-moll J. S. Bacha, Requiem W.A. Mozarta i Requiem G. Faurégo, Stabat Mater F. Poulenca i Stabat Mater K. Szymanowskiego i utwo­ry a cap­pel­la. Chór bie­rze aktyw­ny udział w życiu arty­stycz­nym uczel­ni. Wystę­puje pod­czas corocz­nych inau­gu­ra­cji nowe­go roku oraz innych waż­nych uro­czy­sto­ści aka­de­mic­kich, jak nada­nie dok­to­ratu hono­ris cau­sa wybit­nym przed­sta­wi­cie­lom świa­ta arty­stycz­ne­go.


Biuro Koncertowe
Zofia Malcolm, Beata Fiugajska oraz Magdalena Kowalczyk z Biura Koncertowego zawsze udzie­lą infor­ma­cji na temat aktu­al­nie orga­ni­zo­wa­nych kon­cer­tów.
Biuro mie­ści się w poko­ju 207
tel./fax: (22) 827 72 49 oraz
tel. (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 28/09/2017