Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna

Projektodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Obszar reali­za­cji pro­jek­tu: cała Polska
Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 luty 2010 r. – 30 sier­pień 2013 r.
Partner: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Cel ogól­ny pro­jek­tu: Dostosowanie kształ­ce­nia do wymo­gów nowo­cze­sne­go ryn­ku sztu­ki

Celem pro­jek­tu jest wdro­że­nie kształ­ce­nia w zakre­sie mul­ti­me­diów poprzez posze­rze­nie ofer­ty edu­ka­cyj­nej na stu­diach magi­ster­skich UMFC i ASP, sty­mu­lo­wa­nie dzia­łań inter­dy­scy­pli­nar­nych — pla­stycz­no-muzycz­nych, aktu­ali­za­cję wie­dzy kadry nauko­wej i nauko­wo-dydak­tycz­nej oraz sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju mło­dej kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej. Projekt ma cha­rak­ter dydak­tycz­ny i kom­plek­so­wy obej­mu­jąc swym dzia­ła­niem tak­że oso­by spo­za spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, tj. nauczy­cie­li szkół śred­nich.

Lider Projektu: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa, tel./fax (0–22) 827 72 41 wew. 310; www.chopin.edu.pl
Kierownik Projektu: dr hab. Joanna Napieralska, e‑mail: napieralska@medialarts.pl
Z‑ca Kierownika Projektu: dr Barbara Okoń-Makowska, e‑mail: bomakowska@gmail.com

Partner Projektu: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00–068 Warszawa,  tel. (0–22) 320 02 00; www.asp.waw.pl
Reprezentant ASP w pro­jek­cie: prof. Wiktor Jędrzejec, e‑mail: wiktor.jedrzejec@asp.waw.pl
Zespół Finansowy: Krakowskie Przedmieście 5, pokój 106, 1 pię­tro, Justyna Tyll, e‑mail: justyna.tyll@asp.waw.pl, tel. (0–22) 320 02 22

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna POKL.04.01.01–00-172/09–00
Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość dota­cji: 2 999 947,40 PLN — 100%


ostatnia modyfikacja: 07/12/2017