Nauka

Rada Naukowa UMFC

Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran powołał Radę Naukową (Zarządzenie nr 30/2016 z dn. 19.X.2016 r.). Od 16.X.2017 r. (Zarządzenie nr 39/2017) Rada obraduje w składzie:

Wielokierunkowa działalność badawcza zarówno o profilu naukowym (Katedra Teorii Muzyki, Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Audiologii i Foniatrii, Katedra Akustyki Muzycznej), jak i artystycznym (katedry instrumentalne, Katedra Kompozycji, Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, Katedra Wokalistyki, Katedra Reżyserii Dźwięku) realizowana jest w ramach katedr, zakładów i studium.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię, akustykę i foniatrię muzyczną. Preferowane są badania nad muzyką polską (twórczość Chopina) i nad teorią muzyki XX wieku.

W sferze zagadnień naukowo-badawczych znajdują się: edukacja muzyczna w Polsce; dzieła kompozytorów i wykonawców muzyki dawnej i współczesnej; recepcja i percepcja muzyki; percepcja barwy, wysokości i głośności dźwięku; pamięć słuchowa; analiza głosu ludzkiego i narządu oddechowego; psychometria i psychodiagnostyka muzyczna; nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku; rozwój zawodowy nauczycieli muzyki; rozwój muzyczny człowieka w skali całego życia.

W systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych prowadzone są prace podstawowe i aplikacyjne ukierunkowane na potrzeby szkolnictwa muzycznego, kultury i gospodarki kraju z następujących dyscyplin: nauki o sztukach pięknych, psychologia, pedagogika, nauki medyczne, inżynieria i ochrona środowiska, socjologia i filozofia. Interdyscyplinarne zespoły badawcze składają się z muzyków, muzykologów, plastyków, psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjologów, fizyków, inżynierów i informatyków. Efekty ich pracy z pogranicza nauki, techniki i sztuki, spotykają się z zainteresowaniem licznych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.

Dział Nauki i Wydawnictw

planuje i koordynuje we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu badania naukowe. Pozyskuje na ten cel środki i prowadzi ich ewidencję. Uczestniczy w organizowaniu seminariów i konferencji. Gromadzi dane do oceny działalności naukowo-badawczej oraz opracowuje informacje i analizy w tym zakresie. Współpracuje przy realizacji projektów naukowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Działalność naukowo-badawcza znajduje odzwierciedlenie w publikowanych monografiach, podręcznikach, pracach tematycznych i problemowych oraz seriach wydawniczych – m.in.: W kręgu muzyki i myśli humanistycznej; Muzyka – Sztuka – Nauka; Dzieło muzyczne. Dzieło sztuki; Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne; Szkoła muzyczna; Kształcenie słuchu. Prezentacje – konfrontacje; Topos narodowy w muzyce polskiej; Pieśń Polska. Źródła – tradycja – współczesność; Almanach kompozytorów UMFC; Pierwodruki utworów kompozytorów polskich.

Agnieszka Cichocka
Uczelniany koordynator ds. nauki
pokój 408, tel. (0 22) 827 72 41 w. 237

mgr Łucja Sala-Izdebska
Uczelniany koordynator ds. nauki
pokój 408, tel. (0 22) 827 72 41 w. 237
nauka@chopin.edu.pl

mgr Hubert Wojno
Uczelniany koordynator ds. nauki
pokój 408, tel. (0 22) 827 72 41 w. 345
nauka@chopin.edu.pl

Chopin University Press – www.chopinup.pl

dr Stanisław Czopowicz
Redaktor naczelny, kierownik działu
pokój 410, tel. (0 22) 827 72 41 w. 315
stanislaw.czopowicz@chopin.edu.pl

mgr Anna Krzysztofik
Redaktor, sekretarz redakcji wydawnictw
pokój 400, tel. (0 22) 827 72 41 w. 309
wydawnictwa@chopin.edu.pl

mgr Emilia Dudkiewicz
Redaktor
pokój 400, tel. (0 22) 827 72 41 w. 307
emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl

mgr Łukasz Farcinkiewicz
Redaktor
pokój 400, tel. (0 22) 827 72 41 w. 308
lukasz.farcinkiewicz@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017