Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UMFC

Program ochro­ny ubez­pie­cze­nio­wej od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków został opra­co­wa­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go we współ­pra­cy z towa­rzy­stwem InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group.

Oferta obo­wią­zu­je od 14.11.2019r. do 30.11.2020r.

 

Przedmiot ubez­pie­cze­nia:

Ubezpieczenie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (NNW) dla stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina to dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie, obej­mu­ją­ce ochro­ną następ­stwa nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­rych skut­kiem jest trwa­ły uszczer­bek na zdro­wiu bądź śmierć ubez­pie­czo­ne­go.

Nieszczęśliwy wypa­dek to nagłe zda­rze­nie wywo­ła­ne przy­czy­ną zewnętrz­ną, na sku­tek któ­rej ubez­pie­czo­ny nie­za­leż­nie od swej woli doznał uszko­dze­nia cia­ła lub roz­stro­ju zdro­wia.

Uszczerbek na zdro­wiu, to naru­sze­nie spraw­no­ści orga­ni­zmu w następ­stwie nie­szczę­śli­we­go wypad­ku, pole­ga­ją­ce na trwa­łym, nie­ro­ku­ją­cym popra­wy w świe­tle aktu­al­ne­go sta­nu wie­dzy medycz­nej, uszko­dze­niu dane­go orga­nu, narzą­du lub ukła­du.

Wysokość świad­cze­nia okre­śla­na jest na pod­sta­wie tabel uszczerb­ku na zdro­wiu — 1% uszczerb­ku odpo­wia­da świad­cze­niu w wyso­ko­ści 1% sumy ubez­pie­cze­nia.

Zakres ubez­pie­cze­nia i dostęp­ne warian­ty:

Jak się ubez­pie­czyć:

  1. Zapoznaj się z załą­czo­ny­mi doku­men­ta­mi:
    1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
    2. Klauzula infor­ma­cyj­na RODO,
    3. Ulotka,
  2. Wybierz wariant.

 

Wykup ubez­pie­cze­nie przez inno­wa­cyj­ną apli­ka­cję EDU Plus NNW ONLINE

W apli­ka­cji w szyb­ki i łatwy spo­sób moż­na się ubez­pie­czyć, opła­cić skład­kę i otrzy­mać indy­wi­du­al­ny cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie.

Wystarczy jedy­nie:

 

  1. Żyj dobrze ubez­pie­czo­ny i w przy­pad­ku nie­szczę­śli­we­go wypad­ku – korzy­staj z poli­sy zgod­nie z załą­czo­ny­mi infor­ma­cja­mi!

  

Kontakt:

 

Osoby do kon­tak­tu ze stro­ny UMFC:

Michał Przygoński, e‑mail: michal.przygonski@chopin.edu.pl,

Mateusz Banasiuk, e‑mial: mateusz.banasiuk@stud.chopin.edu.pl.

 

Osoba do kon­tak­tu ze stro­ny InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group:

Katarzyna Witczak, e‑mail: katarzyna.witczak@interrisk.pl, tel.: (22) 337 86 83 / 604 574 221.

 

Osoba do kon­tak­tu ze stro­ny bro­ke­ra ubez­pie­cze­nio­we­go: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.:

Maria Brzeska, tel.: e‑mail: osobowe@b‑i-k.pl, (22) 622–05-42

 

Program został opra­co­wa­ny i wyne­go­cjo­wa­ny przez spe­cja­li­stów z fir­my Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., któ­rzy po prze­pro­wa­dze­niu ana­li­zy ryzyk, jak rów­nież po wypra­co­wa­niu wspól­nych zało­żeń, przed­sta­wi­li pro­po­zy­cję pro­gra­mu, z któ­rą wystą­pi­li do naj­lep­szych zakła­dów ubez­pie­cze­nio­wych na ryn­ku. Spośród przed­sta­wio­nych ofert, po przed­sta­wie­niu reko­men­da­cji bro­ker­skiej, przed­sta­wi­cie­le Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów doko­na­li wybo­ru naj­lep­szej pro­po­zy­cji.

 

 


ostatnia modyfikacja: 15/11/2019