Stypendia, pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie nr 35–2018 — w spra­wie zmian w Regulaminie Pomocy Materialnej

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium z wła­sne­go fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go

Informacja Rektora w spra­wie ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC

 

Komunikat nr 11–2018 — ogło­sze­nie tek­stu jed­no­li­te­go regu­la­mi­nu

Komunikat nr 11–2018 — załącz­nik — Regulamin pomo­cy mate­rial­nej

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium socjal­ne­go 2018–2019

Wykaz doku­men­tów potrzeb­nych do obli­cze­nia docho­du

Zasady obli­cza­nia docho­du w rodzi­nie stu­den­ta

Obwieszczenie w spra­wie wyso­ko­ści docho­du z hek­ta­ra prze­li­cze­nio­we­go w 2017r

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium Rektora 2018–2019

Rodzaje osią­gnięć arty­stycz­nych wraz z zakre­sem punk­to­wym 2018–2019

Zasady prze­li­cza­nia ocen na ska­lę obo­wią­zu­ją­cą w UMFC

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium spe­cjal­ne­go 2018–2019

Wniosek o przy­zna­nie zapo­mo­gi 2018–2019

Zarządzenie nr 37–2018 — w spra­wie podzia­łu środ­ków pomo­cy socjal­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 30 lip­ca 2018 r.
w spra­wie zasad przy­zna­wa­nia stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina miejsc w Domu Studenckim „Dziekanka” na rok aka­de­mic­ki 2018/2019

Rules for apply­ing for a pla­ce at the Student Dormitory „Dziekanka” (for Erasmus+ stu­dents and tra­ine­es)

Regulamin Domu Studenckiego „Dziekanka” — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 z dnia 13 mar­ca 2018 r.
w spra­wie zmian w cen­ni­ku opłat za domy stu­denc­kie UMFC;
załącz­nik — Cennik opłat za domy stu­denc­kie UMFC obo­wią­zu­ją­cy od 1 stycz­nia 2018 r.


ostatnia modyfikacja: 17/05/2019