Stypendia, pomoc materialna dla studentów

Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie wyjaz­du stu­den­ta, PDF

Oświadczenie dla stu­den­tów otrzy­mu­ją­cych świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej w seme­strze zimo­wym 2017/2018, PDF

Zarządzenie Rektora nr 40/2017 z dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
w spra­wie usta­le­nia sta­wek wyso­ko­ści sty­pen­diów dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów w roku aka­de­mic­kim 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 38/2017 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
w spra­wie usta­le­nia Regulaminu przy­zna­wa­nia pomo­cy mate­rial­nej stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Komunikat nr 8/2017 z dnia 1 wrze­śnia 2017 r.
w spra­wie przy­dzie­la­nia miejsc w Domu Studenckim „Dziekanka”

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 17 lip­ca 2017 r.
w spra­wie zasad przy­zna­wa­nia stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina miejsc w Domu Studenckim „Dziekanka” na rok aka­de­mic­ki 2017/2018


ostatnia modyfikacja: 26/01/2018