Świadczenia dla studentów i doktorantów. Dom Studencki

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 1. Zarządzenie Rektora nr 34/2019
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4

 

DOM STUDENCKI DZIEKANKA / THE STUDENT DORMITORY DZIEKANKA

 1. Zasady ubie­ga­nia się o miej­sce w DS Dziekanka
 2. Wniosek o przy­dział miej­sca w DS Dziekanka w roku aka­de­mic­kim 2019/2020
 3. Regulamin DS Dziekanka
 4. Rules for applay­ing for a pla­ce at The Student Dormitory Dziekanka
 5. Application for a pla­ce at The Student Dormitory Dziekanka2019/2020
 6. Rules of The Student Dormitory Dziekanka
 7. Zarządzenie Rektora nr 6/2018 z dnia 13 mar­ca 2018 r. w spra­wie zmian w cen­ni­ku opłat za domy stu­denc­kie UMFC;  załącz­nik — Cennik opłat za domy stu­denc­kie UMFC obo­wią­zu­ją­cy od 1 stycz­nia 2018 r.

 

STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UMFC

 1. Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego
 2. Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium z wła­sne­go fun­du­szu sty­pen­dial­ne­go
 3. Informacja Rektora w spra­wie ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sku o sty­pen­dium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC

 

 


ostatnia modyfikacja: 12/09/2019