Stypendia, pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 30 lip­ca 2018 r.
w spra­wie zasad przy­zna­wa­nia stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina miejsc w Domu Studenckim „Dziekanka” na rok aka­de­mic­ki 2018/2019

Rules for apply­ing for a pla­ce at the Student Dormitory „Dziekanka” (for Erasmus+ stu­dents and tra­ine­es)

Regulamin Domu Studenckiego „Dziekanka” — obo­wią­zu­ją­cy od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 6/2018 z dnia 13 mar­ca 2018 r.
w spra­wie zmian w cen­ni­ku opłat za domy stu­denc­kie UMFC;
załącz­nik — Cennik opłat za domy stu­denc­kie UMFC obo­wią­zu­ją­cy od 1 stycz­nia 2018 r.

Wniosek o dofi­nan­so­wa­nie wyjaz­du stu­den­ta, PDF

Zarządzenie Rektora nr 40/2017 z dnia 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
w spra­wie usta­le­nia sta­wek wyso­ko­ści sty­pen­diów dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów w roku aka­de­mic­kim 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 38/2017 z dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2017 r.
w spra­wie usta­le­nia Regulaminu przy­zna­wa­nia pomo­cy mate­rial­nej stu­den­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

 


ostatnia modyfikacja: 17/09/2018
viahorizon