Rekrutacja 2017/2018

UMFC, park


Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (w zależności od wydziału i specjalności).

Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra sztuki, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Sprawdziany wiedzy i umiejętności niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego, przeprowadzane są na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

Na poszczególne kierunki przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach zatwierdzonego uchwałą Senatu UMFC limitu przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów.

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Senat Uczelni.


ostatnia modyfikacja: 05/09/2017