Rekrutacja

UMFC, park

Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pro­wa­dzone są jako stu­dia pierw­szego, dru­giego i trze­ciego stop­nia, w for­mie sta­cjo­nar­nej i nie­sta­cjo­nar­nej (w zależ­no­ści od wydziału i specjalności).

Rekrutacja na I rok stu­diów w roku aka­de­mic­kim 2014/2015 obej­mo­wać będzie sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne stu­dia pierw­szego stop­nia (licen­cjac­kie), sta­cjo­narne i nie­sta­cjo­narne stu­dia dru­giego stop­nia (magi­ster­skie) oraz stu­dia trze­ciego stop­nia (doktoranckie).

Absolwenci stu­diów pierw­szego stop­nia uzy­skują tytuł zawo­dowy licen­cjata, dający moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach dru­giego stop­nia (magisterskich).

Absolwenci stu­diów dru­giego stop­nia uzy­skują tytuł zawo­dowy magi­stra sztuki, dający moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia nauki na stu­diach trze­ciego stop­nia (dok­to­ranc­kich), zaś stu­dia trze­ciego stop­nia koń­czą się nada­niem stop­nia doktora.

Postępowanie rekru­ta­cyjne prze­pro­wa­dzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powo­łane zgod­nie z art. 169 ust. 10 ustawy Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym z dnia 27 lipca 2005 r. z póź­niej­szymi zmia­nami. Sprawdziany wie­dzy i umie­jęt­no­ści nie­spraw­dzane w try­bie egza­minu matu­ral­nego, prze­pro­wa­dzane są na pod­sta­wie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z póź­niej­szymi zmia­nami — Prawo o szkol­nic­twie wyższym.

Postępowanie zwią­zane z przy­ję­ciem na stu­dia ma cha­rak­ter kon­kur­sowy, a jego wyniki są jawne.

Na poszcze­gólne kie­runki i spe­cjal­no­ści przyj­mo­wani są kolejno kan­dy­daci z naj­wyż­szą liczbą punk­tów, w ramach zatwier­dzo­nego limitu przy­jęć dla poszcze­gól­nych wydzia­łów (specjalności).

Studia nie­sta­cjo­narne są płatne. Odpłatność za stu­dia ustala co roku Senat Uczelni.


ostatnia modyfikacja: 05/06/2014