Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

 

Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

edy­cja IV
z udzia­łem

Wykładowców Szkoły Głównej Handlowej

 

Jeśli masz co naj­mniej dyplom licen­cja­ta i marzy Ci się korzyst­ny zwrot
z inwe­sty­cji w
edu­ka­cję muzycz­ną albo po pro­stu lubisz być solistą/ką
chcesz samo­dziel­nie decy­do­wać o swo­im miej­scu na ryn­ku pra­cy

Ta ofer­ta jest wła­śnie dla Ciebie!

Dziś, na wyma­ga­ją­cym ryn­ku pra­cy, w warun­kach rosną­cej kon­ku­ren­cji wśród absol­wen­tów szkół arty­stycz­nych, absol­went  stu­diów muzycz­nych powi­nien być nie tyl­ko pro­fe­sjo­nal­nie wykształ­co­nym  muzy­kiem, ale tak­że znać zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia gospo­dar­ki ryn­ko­wej.

Znajomość pod­staw zarzą­dza­nia, narzę­dzi mar­ke­tin­gu, praw­nych form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w sfe­rze kul­tu­ry, źró­deł finansowania/pozyskiwania przy­cho­dów, umie­jęt­ność oce­ny sytu­acji ryn­ko­wej, iden­ty­fi­ko­wa­nia poten­cjal­nych part­ne­rów współ­pra­cy, kształ­to­wa­nia wize­run­ku, pozwo­lą Ci osią­gnąć dwie klu­czo­we z punk­tu widze­nia zatrud­nie­nia korzy­ści:

 

Czas trwa­nia – 2 seme­stry (sobota‑8 godz./niedziela‑6 godz.)

Warunek uzy­ska­nia świa­dec­twa abso­lu­to­rium i pozy­tyw­ny wynik koń­co­we­go egza­mi­nu ust­ne­go.

Wykładowcyzaję­cia są pro­wa­dzo­ne przez wykła­dow­ców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prak­ty­ków repre­zen­tu­ją­cych insty­tu­cje kul­tu­ry i fir­my sek­to­ra kre­atyw­ne­go.

Przewidziane są rów­nież spo­tka­nia  z arty­sta­mi, któ­rzy odnie­śli suk­ces tak­że jako przed­się­bior­cy (z uwzględ­nie­niem róż­nych form praw­nych pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej).  

Program stu­diów skła­da się z 6 modu­łów:

I. Ekonomika kul­tu­ry: (1) Związki mię­dzy poli­ty­ką gospo­dar­czą, kul­tu­ral­ną i finan­so­wą pań­stwa; (2) Ekonomiczne aspek­ty aktyw­no­ści
w sfe­rze kul­tu­ry.

II. Zarządzanie i mar­ke­ting: (3) Zarządzanie, naj­now­sze tren­dy zarzą­dza­nia; (4) Zarządzanie pro­jek­tem, zasa­dy, fazy pro­jek­tu; (5) Koncepcja war­to­ści mar­ke­tin­go­wej; (6) Plan mar­ke­tin­go­wy; (7) Kreowanie mar­ki arty­sty; (8) Organizowanie kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych; (9) Wykorzystanie inter­ne­tu do celów mar­ke­tin­go­wych;
(10) Organizacja kon­cer­tu jako przed­się­wzię­cia arty­stycz­ne­go
i biz­ne­so­we­go; (11) Wystąpienia  publicz­ne; Sztuka pre­zen­ta­cji sie­bie; (12) Negocjacje.

III. Aspekty praw­ne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez arty­stę: (13) Prawo autor­skie - przed­miot ochro­ny, pod­miot praw autor­skich, autor­skie pra­wa oso­bi­ste i mająt­ko­we; (14) Prawo zamó­wień publicz­nych; try­by zamó­wień; (15) Zawieranie umów han­dlo­wych, ofer­ta han­dlo­wa; (16) Formy praw­ne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w sfe­rze kul­tu­ry; Statut orga­ni­za­cji; (17) Zasady opo­dat­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

IV. Źródła finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej: (18) Źródła przy­cho­dów (model biz­ne­su), (19) Pozyskiwanie środ­ków publicz­nych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, Crowdfunding, Barter, Sponsoring. Aspekty podat­ko­we wybra­nych form dzia­łal­no­ści zarob­ko­wej.

V. Aspekty psy­cho­lo­gicz­ne pra­cy mene­dże­ra: (20) Psychologia pra­cy zespo­ło­wej, wywie­ra­nie wpły­wu na innych, Specyfika rela­cji mene­dżer – arty­sta, Zarządzanie cza­sem.

VI. Warsztaty z mene­dże­ra­mi, gry symu­la­cyj­ne z udzia­łem spe­cja­li­stów Banku BZ WBK; (21) Identyfikowanie luki poznaw­czej mię­dzy teo­rią
i prak­ty­ką, (22) Zewnętrzne i wewnętrz­ne uwa­run­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści arty­sty w realiach ryn­ko­wych.

 

Terminy zajęć:  26–27.X; 16–17.XI; 30.XI-01.XII; 14–15.XII.2019 r.;

11–12.I; 25–26.I; 15–16.II; 14–15.III; 28–29.III; 18–19.IV; 09–10.V; 23–24.V; 06–07.VI

20.06.2020 r. – egza­min

Liczba miejsc: 30 (decy­du­je kolej­ność zgło­szeń).

Czesne: 4.000 zł – płat­ne w cało­ści lub w dwóch ratach (2 x 2.000 zł) na rachu­nek:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa

70 2490 0005 0000 4600 5158 8131 ALIOR BANK  S.A. – wpła­ty w PLN

Kod BIC/SWIFT:  ALBPPLPWXXX

                                                     lub:   

82 2490 0005 0000 4600 9732 0699 tyl­ko wpła­ty w EUR!

 

Tytuł prze­le­wu – Podyplomowe Studia „Menedżer Muzyki”

Wymagane doku­men­ty  (Regulamin Podyplomowych Studiów w UMFC 2018):

 

Jednostka pro­wa­dzą­ca:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
tel. +48 (22) 827 72 41 wew. 243; pok. 304

 

Kontakt:

Kierownik Studiów: dr Teresa Dudzik

e‑mail: tdudzi@sgh.waw.pl

Sekretarz: mgr Ewa Fiedorowicz 

e‑mail: ewa.fiedorowicz@adm.chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 12/09/2019