Kurs konsultacyjny 2019/2020

Zapraszamy na KURS KONSULTACYJNY
dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

W ramach kur­su pro­wa­dzo­ne będą zajęcia z przedmiotów:

KSZTAŁCENIE SŁUCHU — zajęcia w godz. 9.30 – 11.45
15 godzin — wykła­dow­cy: doc. Ewa Wilczyńska/ st. wykł. Elżbieta Brodzińska

HARMONIA — zajęcia w godz. 12.15 – 14.30
15 godzin — wykła­dow­cy: dr Krzysztof Heering/ dr hab. Maria Pokrzywińska

FORMY MUZYCZNE — zajęcia w godz. 15.15 – 17.30
15 godzin — wykła­dow­cy: dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka / dr Małgorzata Waszak

Zajęcia odby­wać się będą w sali JÓZEFA ELSNERA DOMU STUDENCKIEGO DZIEKANKA
ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, 00–001 Warszawa

DATY SPOTKAŃ: 24 II, 24 III, 28 IV, 26 V, 9.VI w godz. 9.30 – 17.30

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE:

Jeden wybra­ny przed­miot — 270 zł

Więcej niż jeden przed­miot — 460 zł

ZAPISY w dniach: 11 I — 20.II

Uzupełnione zgło­sze­nie należy prze­słać mailem na adres: uce@chopin.edu.pl o przyjęciu na kurs decy­du­je kolejność zgło­szeń.

Opłatę za udział w kur­sie ( zgod­nie z wybo­rem – 270 lub 460 zł) należy uiścić prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy:
ALIOR BANK S.A. 72 2490 0005 0000 4600 8547 8731

Uwaga: Wpłacona kwo­ta nie pod­le­ga zwro­to­wi

Dowód wpła­ty należy oka­zać pod­czas reje­stra­cji przed zajęciami

Informacje – tel. 22 827–72-41 w 265

KARTA ZGŁOSZENIA

Gorąco zachę­ca­my!


ostatnia modyfikacja: 11/01/2019