Kierunki studiów

UMFC, główne wejście

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe, staże artystyczne i kursy doszkalające. Studenci mają możliwość kształcenia się na sześciu wydziałach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w następujących kierunkach i specjalnościach:

Studia pierwszego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku


Studia drugiego stopnia

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia  w Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ryka Cho­pina pro­wa­dzone są w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym (w zależ­no­ści od wydziału i specjalności).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia tytuł zawodowy magistra sztuki, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia – obowiązujący od 1 października 2016 r. ( ze zmianą z dn. 10 stycznia 2017 r.)
Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia – obowiązujący od 1 października 2017 r.

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

Studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych – obowiązujący od 1 października 2017 r.
Regulamin studiów podyplomowych i staży artystycznych – stan na 28 września 2015 r.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER MUZYKI
Informacja – II edycja 2017/2018

PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI
Informacja ogólna
Rekrutacja 2017-2019, Rekrutacja 2016-2018, Rekrutacja 2015-2017, Rekrutacja 2014-2016, Rekrutacja 2013-2015, Rekrutacja 2012-2014, Rekrutacja 2011-2013
Załączniki 13, 14 (Podanie o przyjęcie na studia, Kwestionariusz osobowy) do Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII MUZYKI
Informacja ogólna
Rekrutacja 2017-2019, Rekrutacja 2015-2017, Rekrutacja 2014-2016, Rekrutacja 2012-2014, Rekrutacja 2011-2013
Załączniki 13, 14 (Podanie o przyjęcie na studia, Kwestionariusz osobowy) do Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów

PODYPLOMOWE STUDIA STROJENIA i REGULACJI FORTEPIANU – edycja 2016/2017, Informacja o naborze
STUDIA PODYPLOMOWE DLA PIANISTÓW – COACHING
STUDIUM PIEŚNI, Informacja o naborze – VI edycja

Wydział Wokalno-Aktorski

Podyplomowe Studia Wokalne w r. akad. 2017/2018
Załączniki 13, 14 (Podanie o przyjęcie na studia, Kwestionariusz osobowy)

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

PODYPLOMOWE STUDIA TEORII TAŃCA – ósma edycja 2016-2018, Plan studiów PSTT, 2016-2018, Plan zajęć sem. I, r. akad. 2016/2017

PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGIKI KSZTAŁCENIA SŁUCHU i AUDYCJI MUZYCZNYCH, edycja 2016-2018

Staże artystyczne

Regulamin studiów podyplomowych i staży artystycznych – stan na 28 września 2015 r.
Podanie o przyjęcie na staż
Kwestionariusz osobowy

Staże artystyczne na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Staże artystyczne na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów
Staże artystyczne na Wydziale Instrumentalnym
Staże artystyczne na Wydziale Wokalno-AktorskimDodatkowy termin zgłoszeń do 21 września 2017 r. (włącznie).
Staż artystyczny na Wydziale Reżyserii Dźwięku (edycja 2016-2017)


ostatnia modyfikacja: 13/09/2017