Erasmus+

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ mgr Emilia Lipka
e‑mail: erasmus@chopin.edu.pl
tel./faks (48 22) 278 92 58

REKRUTACJA 2020/2021

Lista osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych na sty­pen­dium pro­gra­mu Erasmus+ w roku aka­de­mic­kim 2020/2021

 

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSOWEJ

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie sta­ra się wspie­rać i roz­wi­jać zin­te­gro­wa­ny Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego poprzez reali­za­cję zało­żeń Deklaracji Bolońskiej, głów­nych wytycz­nych Strategii Lizbońskiej oraz Procesu Kopenhaskiego. Czytaj wię­cej…

Utworzono na pod­sta­wie stron inter­ne­to­wych:
http://erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze

ERASMUS — INFORMACJE OGÓLNE

Erasmus jest pro­gra­mem Unii Europejskiej dla uczel­ni, ich stu­den­tów i pra­cow­ni­ków. Wspiera mię­dzy­na­ro­do­wą współ­pra­cę szkół wyż­szych, umoż­li­wia wyjaz­dy stu­den­tów za gra­ni­cę na część stu­diów, pro­mu­je mobil­ność pra­cow­ni­ków uczel­ni. Celem Erasmusa jest pod­no­sze­nie jako­ści kształ­ce­nia w kra­jach uczest­ni­czą­cych w tym pro­gra­mie poprzez roz­wi­ja­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy mię­dzy uczel­nia­mi oraz wspie­ra­nie mobil­no­ści stu­den­tów i pra­cow­ni­ków szkół wyż­szych.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakro­jo­ny na sze­ro­ką ska­lę euro­pej­ski pro­gram wymia­ny stu­den­tów. Mimo że jego zasięg i cele posze­rza­ły się w kolej­nych latach, głów­na idea pozo­sta­je ta sama: roz­wi­ja­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy mię­dzy uczel­nia­mi. Nazwa Erasmus nawią­zu­je do imie­nia holen­der­skie­go filo­zo­fa i teo­lo­ga, huma­ni­sty, Erazma z Rotterdamu (1466–1536). Nie bez przy­czy­ny. Erazm, jak inni wybit­ni ludzie rene­san­su, kształ­cił się w wie­lu ośrod­kach aka­de­mic­kich w róż­nych kra­jach Europy, a jego poglą­dy na edu­ka­cję prze­sy­co­ne były głę­bo­kim huma­ni­zmem.
Polska bie­rze udział w pro­gra­mie Erasmus od roku aka­de­mic­kie­go 1998/1999. W latach 1995–2006 Erasmus wcho­dził w skład wspól­no­to­we­go pro­gra­mu Socrates. Od roku aka­de­mic­kie­go 2007/08 Erasmus jest czę­ścią pro­gra­mu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowe­go pro­gra­mu Unii Europejskiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji i dosko­na­le­nia zawo­do­we­go, prze­wi­dzia­ne­go na lata 2007–2013.
Od roku 2014 Uczelnia uczest­ni­czy w pro­gra­mie Erasmus +. Jest on nowym pro­gra­mem Unii Europejskiej skie­ro­wa­nym do stu­den­tów uczel­ni, peda­go­gów i pra­cow­ni­ków. Umożliwia aktyw­ną wymia­nę myśli inte­lek­tu­al­nej, peda­go­gicz­nej i nauko­wej na forum mię­dzy­na­ro­do­wym. Głównymi zało­że­nia­mi wymia­ny w ramach pro­gra­mu jest pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji w ramach edu­ka­cji i nauki, a tak­że stwo­rze­nie płasz­czy­zny wymia­ny na forum euro­pej­skim i świa­to­wym. Idea pro­gra­mu Erasmus + jest kon­ty­nu­owa­na w opar­ciu o doświad­cze­nia poprzed­nich lat funk­cjo­no­wa­nia pro­gra­mu Erasmus i udo­sko­na­la­na w związ­ku z aktu­al­ny­mi potrze­ba­mi ryn­ku mię­dzy­na­ro­do­we­go.
Obecna for­mu­ła pro­gra­mu Erasmus + ofe­ru­je dodat­ko­wo dla stu­den­tów moż­li­wość odby­wa­nia prak­tyk w zakre­sie szko­le­nia zawo­do­we­go i zdo­by­wa­nia koniecz­nych umie­jęt­no­ści, nie­zbęd­nych na współ­cze­snym ryn­ku pra­cy. Międzynarodowy pro­gram Erasmus + został prze­wi­dzia­ny na lata 2014–2021.

Kraje uczest­ni­czą­ce w pro­gra­mie Erasmus +:

WAŻNE LINKI i INFORMACJE

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +


Wzór umo­wy Uczelnia — stu­dent (pdf)
Online Linguistic Support (OLS) – wspar­cie języ­ko­we onli­ne

 1. Studenci UMFC mogą wyjeż­dżać na stu­dia do uczel­ni posia­da­ją­cej Kartę Erasmusa+, z któ­rą uczel­nia macie­rzy­sta posia­da pod­pi­sa­ną umo­wę bila­te­ral­ną o wza­jem­nej wymia­nie stu­den­tów i peda­go­gów w ramach pro­gra­mu Erasmus +.
 2. Studenci lub absol­wen­ci UMFC (w przy­pad­ku absol­wen­tów wyjazd moż­li­wy do 12 mie­się­cy od uzy­ska­nia dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów) moją wyjeż­dżać na prak­ty­ki. Wyjazdy te odby­wa­ją się  albo do uczel­ni posia­da­ją­cej Kartę Erasmusa +, albo do insty­tu­cji zagra­nicz­nej, któ­ra na pod­sta­wie doku­men­tu Learning Agreement for Traineeships zgo­dzi się przy­jąć stu­den­ta lub absol­wen­ta na prak­ty­ki.
 3. Minimalny okres wyjaz­du na stu­dia wyno­si 3 mie­sią­ce (lub try­mestr, jeśli w danej uczel­ni rok aka­de­mic­ki dzie­li się na try­me­stry), a mak­sy­mal­ny 12 mie­się­cy. Minimalny okres wyjaz­du na prak­ty­ki wyno­si 2 mie­sią­ce, a mak­sy­mal­ny 12 mie­się­cy.
 4. Okres 12 mie­się­cy doty­czy jed­ne­go stop­nia stu­diów (sto­pień pierw­szy, sto­pień dru­gi i sto­pień trze­ci). Typ mobil­no­ści (stu­dia czy prak­ty­ki) moż­na łączyć w ramach tego same­go stop­nia (np. w ramach stu­diów dru­gie­go stop­nia moż­na wyje­chać na mak­sy­mal­nie 9 mie­się­cy i po uzy­ska­niu dyplo­mu tych stu­diów moż­na wyje­chać na prak­ty­ki na mak­sy­mal­nie 3 mie­sią­ce).
 5. Stypendium przy­zna­wa­ne jest na rze­czy­wi­sty okres stu­diów, tzn. wykła­dy, zali­cze­nia, lub prak­tyk. Nie doty­czy to wyjaz­dów w ramach zbie­ra­nia mate­ria­łów do pra­cy licen­cjac­kiej, dyplo­mo­wej, magi­ster­skiej lub dok­tor­skiej.
 6. Zakres i czas trwa­nia reali­zo­wa­nych stu­diów lub prak­tyk w ramach pro­gra­mu Erasmus+  musi być zatwier­dzo­ny przez dzie­ka­na uczel­ni macie­rzy­stej, jak rów­nież dzie­ka­na insty­tu­cji przyj­mu­ją­cej. Dziekan uczel­ni macie­rzy­stej na pod­sta­wie potwier­dzo­nych doku­men­tów z insty­tu­cji zagra­nicz­nej stu­den­ta zali­cza semestr lub rok stu­diów lub okres odby­tych prak­tyk. Niespełnienie warun­ków okre­ślo­nych w umo­wie zawar­tej pomię­dzy stu­den­tem a uczel­nia macie­rzy­stą (brak zali­czeń, brak reali­za­cji okre­ślo­nych przed­mio­tów usta­lo­nych i zawar­tych w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships) skut­ku­je wystą­pie­niem uczel­ni do stu­den­ta lub absol­wen­ta o zwrot przy­zna­ne­go gran­tu.
 7. Student wyjeż­dża­ją­cy w ramach pro­gra­mu Erasmus + ma takie same pra­wa jak stu­den­ci uczel­ni przyj­mu­ją­cej.
 8. Studia lub prak­ty­ki w insty­tu­cji zagra­nicz­nej są zawsze nie­od­płat­ne.
 9. Rekrutacja na wyjazd (i stu­dia, i prak­ty­ki) w UMFC roz­po­czy­na się 1 grud­nia i trwa do oko­ło poło­wy stycz­nia w roku aka­de­mic­kim poprze­dza­ją­cym rok, na któ­ry stu­den­ci chcą wyje­chać.
 10. W wyżej wyzna­czo­nym okre­sie stu­den­ci skła­da­ją poda­nia z pod­pi­sem dzie­ka­na dane­go wydzia­łu i peda­go­ga przed­mio­tu głów­ne­go lub opie­ku­na prak­tyk wraz z załącz­ni­ka­mi (skła­da­nie doku­men­tów w pok. 223A). W poda­niu stu­den­ci poda­ją pro­po­zy­cje insty­tu­cji, do któ­rych chcie­li­by wyje­chać. Posiedzenie komi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej odby­wa się  pod koniec stycz­nia dane­go roku. Komisja doko­nu­je osta­tecz­ne­go wybo­ru stu­den­tów otrzy­mu­ją­cych sty­pen­dium, jak rów­nież okre­śla do jakich insty­tu­cji zagra­nicz­nych zosta­ną wysła­ne ich apli­ka­cje. Decyzja komi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej zosta­je poda­na do publicz­nej wia­do­mo­ści i wywie­szo­na w zakład­ce ERASMUS+.
 11. Zakwalifikowani stu­den­ci skła­da­ją niżej wymie­nio­ne doku­men­ty w lutym dane­go roku (szcze­gó­ło­we daty poda­wa­ne są co roku jako odręb­na infor­ma­cja):
  – demo lub doku­men­ty potwier­dza­ją­ce posia­da­ne umie­jęt­no­ści,
  – list moty­wa­cyj­ny,
  – CV w języ­ku kra­ju, do któ­re­go zosta­ną zgło­sze­ni lub w języ­ku angiel­skim,
  – wypeł­nio­ne for­mu­la­rze Learning AgreementStudent Application Form – na stu­dia lub Learning Agreement for Traineeships – na prak­ty­ki (dostęp­ne w zakład­ce ERASMUS+).
 12. Aplikacje stu­den­tów zosta­ją wysła­ne do danej insty­tu­cji. Kandydaci na sty­pen­dy­stów pro­gra­mu otrzy­mu­ją odpo­wiedź dro­gą mailo­wą. W przy­pad­ku pozy­tyw­nej odpo­wie­dzi insty­tu­cje przyj­mu­ją­ce wysy­ła­ją  ofi­cjal­ne listy potwier­dza­ją­ce przy­ję­cie na stu­dia lub prak­ty­ki w ramach pro­gra­mu.
 13. O osta­tecz­nej akcep­ta­cji zgło­szeń lub jej bra­ku stu­den­ci zosta­ją poin­for­mo­wa­ni do koń­ca czerw­ca roku aka­de­mic­kie­go poprze­dza­ją­ce­go rok, na któ­ry zosta­li zgło­sze­ni.
 14. Każdy stu­dent, któ­ry otrzy­mał sty­pen­dium i odbył stu­dia lub prak­ty­ki w uczel­ni zagra­nicz­nej, zobo­wią­za­ny jest dostar­czyć po przy­jeź­dzie wyma­ga­ne doku­men­ty dookre­ślo­ne w umo­wie finan­so­wej stu­dent-UMFC oraz wypeł­nić ankie­tę on-line (EU Survey).

ZASADY FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 1. Stypendium wypła­ca­ne z budże­tu pro­gra­mu Erasmus + pozwa­la na pokry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych ze stu­dia­mi lub prak­ty­ka­mi w insty­tu­cji zagra­nicz­nej.
 2. Wysokość gran­tu prze­zna­czo­nej na wyjazd w ramach pro­gra­mu Erasmus + zale­ży od wyso­ko­ści środ­ków przy­zna­nych uczel­ni przez Narodową Agencję, licz­by ubie­ga­ją­cych się i zakwa­li­fi­ko­wa­nych stu­den­tów,  rze­czy­wi­ste­go cza­su stu­diów lub prak­tyk oraz gru­py kra­jów, do któ­rej dana insty­tu­cja nale­ży (mak­sy­mal­ne staw­ki sty­pen­diów wybra­nych grup kra­jów okre­śla Komisja Europejska).
 3. Osoby otrzy­mu­ją­ce z budże­tu pań­stwa sty­pen­dium socjal­ne oraz oso­by o dużym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści otrzy­mu­ją dodat­ko­we środ­ki na wyjazd.

Informacje ogól­ne na temat zagra­nicz­nej mobil­ność stu­den­tów w ramach POWER:

LISTA UCZELNI, do których wyjeżdżają pedagodzy i studenci UMFC. Istnieje możliwość podpisania umowy z uczelniami uczestniczącymi w programie Erasmus +, z którymi aktualnie nie mamy podpisanej takiej umowy.

Giełda Informacji Studentów Erasmusa http://erasmusplus.org.pl/

ZASADY REKRUTACJI PEDAGOGÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Do udzia­łu w pro­gra­mie są upraw­nieni pra­cow­nicy uczel­ni będą­cych oby­wa­te­lami 28 kra­jów UE, trzech kra­jów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kra­ju kan­dy­du­ją­cego do UE — uczest­ni­czą­cego w pro­gra­mie Erasmus+, a tak­że oso­by mają­ce kar­tę sta­łego poby­tu lub sta­tus uchodź­cy w jed­nym z tych kra­jów.
 2. Nauczyciele aka­de­miccy oraz pra­cow­ni­cy mogą wyje­chać do uczel­ni zagra­nicz­nej posia­da­ją­cej Kartę Erasmusa, i z któ­rą UMFC pod­pi­sało umo­wę bila­te­ralną o wymia­nie kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej w celu pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych (wykła­dów, semi­na­riów, warsz­ta­tów) lub odby­cia szko­le­nia w ramach pro­gramu Erasmus+.
 3. Pobyt w uczel­ni zagra­nicz­nej musi zostać zre­ali­zo­wany mię­dzy 1 paź­dzier­nika dane­go roku a 30 wrze­śnia roku przy­szłego i może trwać od kil­ku dni do mak­sy­mal­nie 6 tygo­dni.
 4. Jeżeli pobyt trwa jeden tydzień lub kró­cej nauczy­ciel zobo­wią­zany jest prze­pro­wa­dzić co naj­mniej 8 godzin dydak­tycz­nych.
 5. Chęć wyjaz­du w ramach Programu Erasmus+ wykła­dow­ca lub pra­cow­nik zgła­sza Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ lub Kanclerzowi UMFC.
 6. Wykładowcy mogą zgła­szać zapro­sze­nia uczel­ni zagra­nicz­nych do pro­wa­dze­nia wykła­dów lub masterc­lass Koordynatorowi Programu Erasmus+.
 7. Przed wyjaz­dem nauczy­ciel aka­de­micki zobo­wią­zany jest usta­lić pla­no­wany pro­gram dydak­tyczny Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement, któ­ry musi zatwier­dzić uczel­nia macie­rzy­sta i uczel­nia gosz­czą­ca.
 8. Wykładowcy zain­te­re­so­wani wyjaz­dami w ramach pro­gramu Erasmus+ zobo­wią­zani są do przed­ło­że­nia pro­po­zy­cji — pla­nu wykła­dów, warsz­ta­tów czy semi­na­riów oraz CV w języ­ku kra­ju doce­lo­wego lub w języ­ku angiel­skim, jeże­li dana uczel­nia zagra­nicz­na wyma­ga tego rodza­ju doku­men­tów.
 9. Podczas kwa­li­fi­ka­cji peda­go­gów ubie­ga­ją­cych się o wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus + uwzględ­niane są: doświad­cze­nie zawo­dowe, kom­pe­ten­cje języ­kowe, ilość wyjaz­dów dane­go wykła­dowcy w ramach pro­gramu Erasmus+.
 10. Każdy z wykła­dow­ców, któ­remu został przy­znany grant zobo­wią­zany jest nie­zwłocz­nie po przy­jeź­dzie z uczel­ni zagra­nicz­nej dostar­czyć doku­menty potwier­dza­jące wcze­śniej uzgod­nioną reali­za­cję Mobility Agreement oraz wypeł­nić ankie­tę on-line, któ­rą otrzy­mu­je auto­ma­tycz­nie po powro­cie.
 11. Akceptację i wybór wykła­dow­ców/pracowników wyjeż­dża­ją­cych w ramach pro­gramu Erasmus+ doko­nuje Kanclerz UMFC wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.
 12. Ilość reali­zo­wa­nych wyjaz­dów jest ogra­ni­czo­na kon­trak­tem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz przy­zna­ny­mi środ­ka­mi z FRSE. Może być mody­fi­ko­wa­na w zależ­no­ści od dłu­go­ści poby­tu i ilo­ści wyjaz­dów oraz przy­zna­wa­nia dodat­ko­wych fun­du­szy na reali­za­cję mobil­no­ści.

ZASADY FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA WYKŁADOWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Stypendium wypła­cane z budże­tu pro­gramu Erasmus+ pozwa­la na pokry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z reali­za­cją Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement na uczel­ni zagra­nicz­nej.
 2. Wysokość kwo­ty gran­tu prze­zna­czo­nej na wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus+ zale­ży od: wyso­ko­ści środ­ków przy­zna­nych uczel­ni przez Narodową Agencję, licz­by ubie­ga­ją­cych się i zakwa­li­fi­ko­wa­nych wykła­dow­ców, rze­czy­wi­stego cza­su potrzeb­nego reali­za­cji Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement oraz gru­py kra­jów, do któ­rych dana uczel­nia nale­ży (mak­sy­malne staw­ki sty­pen­diów wybra­nych grup kra­jów okre­śla Narodowa Agencja).
 3. Wysokość przy­zna­nego sty­pen­dium nie może prze­kro­czyć kwot mak­sy­mal­nych sta­wek obo­wią­zu­ją­cych w pro­gra­mie Erasmus+. Każdy wykła­dow­ca lub pra­cow­nik może mieć doli­czo­ny jako wspar­cie indy­wi­du­al­ne dzień podró­ży przed mobil­no­ścią lub dzień podró­ży po mobil­no­ści.
 4. Dodatkowe dni prze­zna­czo­ne na podróż doty­czą wszyst­kich peda­go­gów i pra­cow­ni­ków, jeże­li pozwa­la na to wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia z FRSE w roku aka­de­mic­kim.
 5. Z każ­dym nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kiem zakwa­li­fi­ko­wa­nym na wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus+ zosta­je spo­rzą­dzona pisem­na umo­wa.
 6. Jeżeli pozwa­la­ją na to środ­ki dota­cji ist­nie­je moż­li­wość dopła­ty do wcze­śniej przy­zna­nych gran­tów w roz­li­cze­niu koń­co­wym.
 7. Osoby o dużym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści mogą ubie­gać się o dodat­kowe środ­ki na wyjazd ze spe­cjal­nego fun­du­szu pro­gramu Erasmus + dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Gdzie ubie­gać się o wyjazd w ramach wymia­ny Erasmusa+?

O wyjazd moż­na ubie­gać się tyl­ko w miej­scu zatrud­nie­nia. To szko­ły wyż­sze wnio­skują o fun­du­sze na wyjaz­dy pra­cow­ni­ków, reali­zu­ją je, okre­ślają wyso­kość sty­pen­dium i wypła­cają je. Rekrutacja kan­dy­da­tów odby­wa się na bie­żą­co w roku aka­de­mic­kim, w któ­rym reali­zo­wa­ny jest kon­trakt.

Szczegółowych infor­ma­cji o moż­li­wo­ściach udzia­łu w pro­gra­mie Erasmus+ i współ­pracy z part­ne­rami w innych kra­jach ofe­ro­wa­nych przez Państwa uczel­nię udzie­li uczel­niany albo wydzia­łowy koor­dy­na­tor pro­gramu Erasmus+ lub pra­cow­nicy biu­ra współ­pracy z zagra­ni­cą.


ostatnia modyfikacja: 04/12/2019