Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pro­wa­dzi nastę­pu­ją­cą dzia­łal­ność:

Kontakt:
Jacek Dziołak, mgr Mateusz Stankiewicz
e-mail: biurokarier@chopin.edu.pl
tel. 22 2789 284
Dyżur: ponie­dzia­łek – czwar­tek 10:00 – 16:00

Organizacja kon­cer­tów zewnętrz­nych: Aleksander Zwierz (pra­cow­nik Biura Koncertowego)
tel. 600 302 317
e-mail: aleksander.zwierz@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 21/08/2018