Rejestracja na zajęcia 2018/2019

ZAPISY NA LEKTORATY, PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE, 
PEDAGOGICZNE I FAKULTATYWNE

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 po raz pierw­szy zosta­nie otwo­rzo­na inter­ne­to­wa reje­stra­cja na zaję­cia przez sys­tem USOSweb. Będzie obej­mo­wać zaję­cia fakul­ta­tyw­ne, lek­to­ra­ty oraz przed­mio­ty huma­ni­stycz­ne zgod­nie z wyka­zem przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych zamiesz­czo­nych na stro­nie Uczelni.
Rejestracja na zaję­cia będzie trwa­ła od 01.10.2018 r. od godz. 18.00 do 14.10.2018 r. do godz. 23:59.
Warunkiem zare­je­stro­wa­nia się na zaję­cia przez sys­tem USOSweb jest posia­da­nie dostę­pu do pocz­ty uczel­nia­nej (pocz­ty w dome­nie chopin.edu.pl). Nowo przy­ję­ci stu­den­ci hasło do pocz­ty mogą ode­brać w Dziale Nauczania (pok. 405) po pod­pi­sa­niu ślu­bo­wa­nia aka­de­mic­kie­go, umo­wy edu­ka­cyj­nej oraz ode­bra­niu legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej.
Dla stu­den­tów wyż­szym lat warun­kiem dopusz­cze­nia do reje­stra­cji jest roz­li­cze­nie roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018 (zło­że­nie indek­su i kar­ty egza­mi­na­cyj­nej).

Rejestracja przez USOSweb

Zapisy na zaję­cia są obo­wiąz­ko­we, a przez sys­tem USOSweb pomo­gą Ci skom­po­no­wać plan zajęć z uwzględ­nie­niem Twoich zain­te­re­so­wań, ter­mi­nów i pre­fe­ren­cji co do pro­wa­dzą­cych zaję­cia.
Zaloguj się na stro­nie usosweb.chopin.edu.pl.
Przejdź do dzia­łu “Dla stu­den­tów”.
Po wybra­niu z menu pozy­cji “Rejestracja” zosta­nie wyświe­tlo­na lista wszyst­kich reje­stra­cji, do któ­rych masz dostęp.
Kliknij na link “Przejdź do reje­stra­cji” lub “pokaż przed­mio­ty zwią­za­ne z tą reje­stra­cją”.
Zarejestruj się na wybra­ny przed­miot lub gru­pę kli­ka­jąc na ikon­kę koszy­ka

KATALOG PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Zasady wybo­ru przed­mio­tów
Zestawienie zawie­ra kata­log przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych i huma­ni­stycz­nych, któ­re nale­ży zre­ali­zo­wać wszę­dzie tam, gdzie plan stu­diów wska­zu­je „fakul­tet” lub „przed­miot huma­ni­stycz­ny do wybo­ru”.
Przedmiot huma­ni­stycz­ny moż­na wybie­rać w miej­sce fakul­te­tu, ale fakul­tet nie może zastą­pić przed­mio­tu huma­ni­stycz­ne­go wska­za­ne­go przez plan stu­diów.
Przedmioty raz zre­ali­zo­wa­ne na niż­szym pozio­mie stu­diów nie mogą być reali­zo­wa­ne na wyż­szym pozio­mie, chy­ba że ich tre­ści kształ­ce­nia pod­le­ga­ją cią­głej zmia­nie lub uczest­nic­two w zaję­ciach zakła­da kry­te­rium nabie­ra­nia doświad­cze­nia zawo­do­we­go – usta­wicz­ne­go roz­wo­ju (np. zespół wokal­no-instru­men­tal­ny, kame­ra­li­sty­ka, zespół orkie­stro­wy, zespo­ły instru­men­tal­ne, zespo­ły wokal­ne itp.).
Istnieje moż­li­wość wybo­ru kur­su dru­gie­go języ­ka obce­go jako fakul­te­tu.

Zaliczenie
Wybrane przez stu­den­ta przed­mio­ty fakul­ta­tyw­ne sta­ją się obo­wiąz­ko­we i muszą zostać zali­czo­ne zgod­nie z zasa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi dla dane­go przed­mio­tu do koń­ca cyklu przed­mio­tu. Zaliczenie musi zostać potwier­dzo­ne wpi­sem do indek­su i w kar­cie egza­mi­na­cyj­nej. Nieuzyskanie zaliczenia/wpisu skut­ku­je kon­se­kwen­cja­mi iden­tycz­ny­mi jak w przy­pad­ku pozo­sta­łych przed­mio­tów.

Tryb postę­po­wa­nia:
zapo­znać się z pro­gra­mem i pla­nem stu­diów na kie­run­ku,
zapo­znać się z wyka­zem przed­mio­tów fakul­ta­tyw­nych,
zalo­go­wać się do sys­te­mu USOSweb
zapi­sać się na wybra­ne zaję­cia tak, by nie koli­do­wa­ły z pod­sta­wo­wy­mi zaję­cia­mi na macie­rzy­stym wydzia­le

 

 

UWAGA! Termin wybo­ru oraz zapi­sa­nia się na przed­mio­ty fakul­ta­tyw­ne upły­wa po dwóch tygo­dniach od daty roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kie­go!


Dodatkowo Wydział Reżyserii Dźwięku przy­go­to­wał dla stu­den­tów-wyko­naw­ców nową ofer­tę – Pakiet „PROMOCJA W MULTIMEDIACH DLA WYKONAWCÓW”


ostatnia modyfikacja: 08/10/2018