Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (doc)

Kwestionariusz oso­bo­wy kan­dy­da­ta (DOC)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

 

Biuro Promocji

Główny Specjalista ds. promocji/Kierownik

Wydawnictwa

Redaktor

Redaktor (wydaw­nic­twa fono­gra­ficz­ne)

Biuro Karier

Doradca zawo­do­wy

Dział Informatyczny

Administrator sys­te­mów Microsoft

 

Ogłoszenia o kon­kur­sach na sta­no­wi­ska nauczy­cie­li aka­de­mic­kich znaj­du­ją się na stro­nie Biuletynu Informacji Publicznej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 09/12/2019