Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (doc)

Kwestionariusz oso­bo­wy kan­dy­da­ta (DOC)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC

Konkurs otwar­ty na sta­no­wi­sko Astystenta w spe­cjal­no­ści gra na orga­nach

Konkurs otwar­ty na sta­no­wi­sko Adiunkta w spe­cjal­no­ści gra na orga­nach

Wydział Instrumentalny

Konkurs na sta­no­wi­sko adiunk­ta — spe­cjal­ność gra na kon­tra­ba­sie

Konkurs na sta­no­wi­sko asy­sten­ta — spe­cjal­ność gra na altów­ce

Dział Finansowo-Księgowy

Konkurs na sta­no­wi­sko: Specjalista ds. finan­so­wo-księ­go­wych

Biuro Koncertowe

Konkurs na Kierownika Biura Koncertowego UMFC

Biblioteka Główna UMFC

Konkurs na sta­no­wi­sko Dyrektora Biblioteki Głównej UMFC


ostatnia modyfikacja: 14/06/2019