Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (doc)

Kwestionariusz oso­bo­wy kan­dy­da­ta (DOC)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

 

Dział Informatyki

Konkurs na sta­no­wi­sko Młodszy Specjalista IT

 

Ogłoszenia o kon­kur­sach na sta­no­wi­ska nauczy­cie­li aka­de­mic­kich znaj­du­ją się na stro­nie Biuletynu Informacji Publicznej UMFC.


ostatnia modyfikacja: 22/07/2019