prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Studia w zakre­sie psy­cho­lo­gii, peda­go­gi­ki i sztu­ki muzycz­nej.

Magisterium w zakre­sie psy­cho­lo­gii uzy­ska­ne na Uniwersytecie Warszawskim na pod­sta­wie pra­cy Analiza pro­ce­su reedu­ka­cji dzie­ci z trud­no­ścia­mi w nauce czy­ta­nia i pisa­nia w 1967 roku. Magisterium w zakre­sie sztu­ki uzy­ska­ne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na pod­sta­wie wystę­pu arty­stycz­ne­go i pra­cy Wychowawcza funk­cja ama­tor­skie­go muzy­ko­wa­nia zespo­ło­we­go mło­dzie­ży w 1975 roku.

Doktorat w zakre­sie peda­go­gi­ki uzy­ska­ny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na pod­sta­wie roz­pra­wy Wychowawcza funk­cja odbio­ru muzy­ki przez mło­dzież w 1974 roku. Habilitacja na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na pod­sta­wie roz­pra­wy Tancerze pol­scy — pro­ble­my kształ­ce­nia i zawo­du w 1988 roku.

Tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra uzy­ska­ny w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku, od 1999 roku pro­fe­sor zwy­czaj­ny.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Kierownictwo Katedry Edukacji Muzycznej i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a tak­że człon­ko­stwo w Komisji Naukowej ds. dok­to­ra­tów . Praca w Zarządzie Polskiej Sekcji International Society for Music Education, człon­ko­stwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, człon­ko­stwo w European Association for Music in School, eks­pert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awan­su zawo­do­we­go nauczy­cie­li. Współpraca z Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Animacji Kulturalnej, z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. W latach ubie­głych współ­pra­ca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakre­sie dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej.

Udział w kil­ku­dzie­się­ciu sesjach nauko­wych i kon­gre­sach doty­czą­cych przede wszyst­kim peda­go­gi­ki muzycz­nej i wycho­wa­nia przez sztu­kę.

Główne kie­run­ki badań nauko­wych:


ostatnia modyfikacja: 05/04/2013