prof. dr hab. Zbigniew Bagiński

Zbigniew Bagiński, ur. w 1949 r. w Szczecinie. Kompozytor i peda­gog. Studia kom­po­zy­tor­skie odbył pod kie­run­kiem Tadeusza Paciorkiewicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróż­nie­niem za Muzykę sym­fo­nicz­ną w 1972 r.). Debiutował utwo­rem Tryptyk na klar­net i for­te­pian w 1968 roku. Debiut mię­dzy­na­ro­do­wy kom­po­zy­to­ra miał miej­sce w Kopenhadze na festi­wa­lu Nordiske Musikdage w 1974 roku. W dorob­ku Bagińskiego znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt utwo­rów orkie­stro­wych, kame­ral­nych i solo­wych (peł­ny wykaz kom­po­zy­cji dostęp­ny pod adre­sem www.polmic.pl) wyko­ny­wa­nych pod­czas pre­sti­żo­wych festi­wa­li muzycz­nych: World Music Days, Schleswig- Holstein Musik Festiwal, Inventionen w Berlinie, wie­lo­krot­nie na Warszawskiej Jesieni, festi­wa­lu Musica Polonica Nova, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych oraz na licz­nych kon­cer­tach w Europie, USA i Kanadzie.

Od 1974 roku kom­po­zy­tor zwią­za­ny jest z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina począt­ko­wo jako star­szy asy­stent, od 1979 adiunkt, 1988 docent, 1991 pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny i od 2004 pro­fe­sor zwy­czaj­ny. W 1996 roku otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra sztu­ki. Początkowo zwią­za­ny był z Wydziałem Wychowania Muzycznego, a od 1987 z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, od 1989 r. pro­wa­dzi kla­sę kom­po­zy­cji. Pod kie­run­kiem Bagińskiego stu­dio­wa­li: Ewa Gajkowska, Magdalena Frelek, Zbigniew Słowik, Robert Wyszyński, Tomasz Mackiewicz, Grzegorz Mackiewicz, Paweł Strzelecki, Paweł Jankowski, Przemysław Zych oraz Amar Jaafar (Kuwejt), Borys Sommerchaf (Rosja), Georgios Tapes (Grecja).

W latach 1973–74 Bagiński współ­pra­co­wał z Instytutem Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a od 1981 z Wydziałem Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza jako wykła­dow­ca histo­rii muzy­ki.

W latach 1987–89 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, a w latach 2004–2012 był kie­row­ni­kiem Katedry Kompozycji.

W latach 1989–99 był sekre­ta­rzem gene­ral­nym Związku Kompozytorów Polskich, a od 2001 peł­ni funk­cję pre­ze­sa Oddziału Warszawskiego tego sto­wa­rzy­sze­nia.

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019